"1. Rozwiązuje się częściowo, to jest w zakresie kwoty 9 767 526,84 zł, kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie. 2. Kwotę wskazaną w ust. 1 uchwały przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, przy czym: a) Dywidenda na 1 akcję wynosi 38 groszy brutto, b) Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 15 października 2020 r. (dzień dywidendy), c) Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszowi posiadającemu akcje na koniec dnia wskazanego jako dzień dywidendy, d) Terminy wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 października 2020 r. 3. Dywidenda nie będzie wypłacana z akcji własnych Introl S.A. tj. 434 782 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B Introl S.A., umorzonych na mocy uchwały nr 16 zwyczajnego walnego zgromadzenia Introl S.A. w dniu 30 czerwca 2020r., które to umorzenie nie zostało jeszcze zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy" - czytamy w projekcie oznaczonym jako uchwała nr 4A.

Alternatywny projekt uchwały 4B nie zawiera ustępu 3 uchwały 4A.

"Ogłoszone alternatywne projekty uchwały oznaczone numerami 4A i 4B przewidują rozwiązanie kapitału rezerwowego utworzonego w celu wypłaty dywidendy w późniejszym okresie do kwoty 9 767 526,84 zł i przeznaczenie powyższej kwoty na wypłatę dywidendy, co daje kwotę dywidendy 38 groszy brutto na 1 akcję. Wobec aktualnie stabilnej sytuacji grupy kapitałowej Introl oraz dobrych wyników finansowych, wygenerowanych przez grupę w I półroczu 2020 r., Grupa Introl pragnie wyjść naprzeciw potrzebom akcjonariuszy, dziękując im w ten sposób za okazywane zaufanie i decyzję o ulokowaniu swego kapitału w akcjach Grupy Introl" - czytamy w uzasadnieniu.

Introl odnotował 8,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 0,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 4,47 mln zł wobec 5 mln zł straty rok wcześniej.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r. Miał 439,74 mln skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

(ISBnews)