"W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK SA za I półrocze zakończone 30 czerwca 2020 roku przeprowadzone testy na utratę wartości aktywów wskazały zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych CGU Elektrownia Pątnów I, CGU Elektrownia Pątnów II oraz CGU PAK KWB Konin SA w łącznej wysokości 585 mln zł, a także odwrócenia wcześniej utworzonych odpisów dotyczących rzeczowych aktywów trwałych CGU Elektrownia Konin w wysokości 296 mln zł. Łączna kwota netto odpisów (tj. nadwyżka tworzonych odpisów nad ich odwróceniem) wynosi 289 mln zł. Suma powyższych zdarzeń nie wpłynie na skonsolidowany wynik EBITDA grupy, natomiast w przypadku skonsolidowanego wyniku netto obniży go o 201 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego ZE PAK, przeprowadzone testy na utratę wartości aktywów wskazały zasadność utworzenia odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych elektrowni Pątnów I w wysokości 110 mln zł oraz odwrócenia odpisów aktywów trwałych elektrowni Konin w wysokości 296 mln zł. Jednocześnie wynik testu na utratę wartości aktywów w CGU PAK KWB Konin SA uzasadnia konieczność dokonania odpisu w wysokości 122 mln zł z tytułu utraty wartości akcji PAK KWB Konin SA. Suma powyższych zdarzeń nie wpłynie na jednostkowy wynik EBITDA spółki, natomiast w przypadku jednostkowego wyniku netto podwyższy go o 64 mln zł, podano także.

"Przewidywany szacunkowy skonsolidowany wynik na poziomie EBITDA za I półrocze 2020 roku wyniesie 61 mln zł. W wyniku opisanych powyżej zdarzeń przewidywana szacunkowa skonsolidowana strata netto za I półrocze 2020 roku wyniesie 261 mln zł. Natomiast bez uwzględnienia wyżej opisanych zdarzeń o jednorazowym charakterze grupa ZE PAK SA zakończyłaby I półrocze 2020 roku stratą netto w wysokości 60 mln zł" - czytamy dalej.

Z kolei przewidywany szacunkowy jednostkowy wynik ZE PAK na poziomie EBITDA za I półrocze 2020 roku wyniesie minus 13 mln zł. W wyniku opisanych powyżej zdarzeń przewidywany szacunkowy zysk netto wyniesie 29 mln zł, natomiast bez uwzględnienia zdarzeń o jednorazowym charakterze ZE PAK zakończyłby I półrocze 2020 roku stratą netto w wysokości 35 mln zł.

"W procesie analizy największy wpływ na jej wyniki miało:

1. Zmniejszenie dostaw węgla w przyszłych okresach na skutek nieuwzględnienia odkrywki Ościsłowo jako perspektywicznego złoża i w konsekwencji skrócenie oczekiwanego okresu eksploatacji elektrowni Pątnów I oraz elektrowni Pątnów II.

2. Wydzielenie elektrowni Konin jako samodzielnego ośrodka generującego niezależne przepływy pieniężne (CGU) skoncentrowanego na generacji energii z odnawialnych źródeł (biomasy)" - wskazano także.

Dotychczasowy zakładany model działalności przewidywał wykorzystanie obecnie eksploatowanych odkrywek oraz uzyskanie koncesji na eksploatację perspektywicznego złoża Ościsłowo. Obecnie bazowy scenariusz przewiduje korzystanie jedynie z już eksploatowanych odkrywek i brak eksploatacji złoża Ościsłowo. Biorąc pod uwagę długość trwania procesu decyzyjnego w sprawie uzyskania koncesji dla złoża Ościsłowo, złożoność tego procesu oraz niepewność co do warunków funkcjonowania w długiej perspektywie, w otoczeniu zaostrzającej się europejskiej polityki klimatycznej i podwyższanych norm emisyjnych dla źródeł węglowych, jak również zamiar aktywnego ubiegania się przez spółkę o środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i innych funduszy UE dla regionów górniczych Europy biorących udział w procesie transformacji energetycznej i sprawiedliwej transformacji, zdecydowano o nieuwzględnianiu tego złoża w bazowym scenariuszu funkcjonowania aktywów węglowych grupy ZE PAK.

"Oznacza to, że przy obecnie rozpatrywanym scenariuszu, z uwagi na zasobność złóż, skróceniu uległ okres eksploatacji elektrowni Pątnów I oraz elektrowni Pątnów II. Skrócenie okresu eksploatacji oznacza z jednej strony konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywów, pomniejszających bieżące wyniki finansowe, jednak z drugiej strony w ocenie spółki zmniejsza ekspozycję na różnego rodzaju ryzyka w coraz większym stopniu towarzyszące działalności wysokoemisyjnej, zwłaszcza w dłuższej perspektywie. Szybsze wygaszanie działalności węglowej pozwoli również grupie w większym stopniu skoncentrować się na projektach w nowych obszarach działalności związanych z generacją energii w źródłach odnawialnych" - czytamy dalej.

W związku z planami ograniczenia działalności węglowej i jednocześnie koncentracji na generacji ze źródeł odnawialnych postanowiono w ZE PAK wydzielić dwa niezależne CGU, w tym elektrownię Konin jako osobne CGU. Proces ten pozwolił odwrócić odpisy dokonane dotychczas na aktywach elektrowni Konin głównie z uwagi na niższe ryzyko towarzyszące generacji ze źródeł odnawialnych.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,88 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)