"Zarząd spółki zamierza nadal podejmować działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej grupy, w tym między innymi poprzez skupienie działalności w kluczowym dla grupy segmencie deweloperskim" - czytamy w raporcie półrocznym.

Zdaniem zarządu, nie ma istotnego zagrożenia działalności grupy kapitałowej w okresie najbliższych 12 miesięcy, a grupa będzie mieć odpowiednie środki finansowe do obsługi zobowiązań finansowych i handlowych oraz niezakłóconego prowadzenia działalności, w tym realizacji projektów deweloperskich

"W wyniku dokonanej analizy zarząd spółki określił następujące główne źródła spłaty zobowiązań krótkoterminowych:

- wpływy z nowych umów sprzedaży mieszkań, miejsc garażowych, komórek lokatorskich i lokali usługowych będących obecnie w ofercie lub wprowadzonych do oferty grupy kapitałowej w 2020 roku,

- wpływy wynikające z płatności z umów sprzedaży mieszkań, miejsc garażowych, komórek lokatorskich i lokali usługowych w obecnie prowadzonych projektach deweloperskich, zawartych przed 30.06.2020 roku - dokonywanych przez klientów zgodnie z harmonogramami zawartymi w ww. umowach,

- wpływy z wynajmu powierzchni w posiadanych obiektach komercyjnych,

- proces dezinwestycji obejmujący zbycie wybranych aktywów, poprzez sprzedaż wybranych składników majątku trwałego niewykorzystywanych do podstawowej działalności grupy kapitałowej" - czytamy dalej.

Ponadto spółka analizuje szereg rozwiązań mających na celu pozyskanie dodatkowych środków finansowych gwarantujących poziom płynności i wspierających obsługę zobowiązań finansowych i handlowych. Szczególny nacisk kładziony jest na pozyskiwanie kredytów bankowych finansujących realizację projektów deweloperskich.

"Strategia rozwoju spółki, spółek deweloperskich z grupy kapitałowej na najbliższy, co najmniej 12 miesięczny okres skoncentruje się na następujących kierunkach:

- prowadzeniu działań w kierunku istotnego zwiększenia tempa i skali działalności pozwalającego na powrót do poziomu sprzedaży sprzed COVID-19, w tym rozpoczęcia realizacji inwestycji na posiadanych gruntach,

- umacnianiu pozycji spółki wśród innych firm deweloperskich, dalszym rozszerzaniu zakresu prowadzonej działalności deweloperskiej i wzmacnianiu pozycji na rynkach, na których spółka jest obecna,

- konsekwentnym zwiększaniu liczby sprzedawanych lokali przy jednoczesnym dbaniu o rentowność prowadzonej działalności,

- dostosowywaniu harmonogramu realizacji kolejnych projektów do bieżącej i dającej się przewidzieć koniunktury na rynku nieruchomości przy założeniu utrzymania optymalizacji ponoszonych przez spółkę nakładów i otrzymywanych wpływów oraz stopnia bieżącej płynności,

- dążeniu do zapewnienia optymalnej struktury finansowania realizowanych projektów deweloperskich" - wskazano.

Grupa nadal nie wyklucza dezinwestycji segmentu odnawialnych źródeł energii oraz segmentu nieruchomości komercyjnych w uzasadnionym rachunkiem ekonomicznym czasie, podano także.

Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)