Zysk operacyjny wyniósł 37,19 mln zł wobec 38,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 103,3 mln zł w r. obr. 2019/2020 r. wobec 112,89 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z wynagrodzenia stałego za zarządzenie funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów indywidualnych w okresie 2019/2020 wyniosły 63,7 mln zł wobec 78,3 mln zł w okresie 2018/2019. Skonsolidowane przychody z wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie wyniosły 38,7 mln zł w roku obrotowym 2019/2020 wobec 33,2 mln zł w roku poprzednim, podała spółka.

"Zakończony rok obrotowy 2019/2020 był dla Grupy Skarbiec okresem pełnym zmian i wyzwań, zarówno rynkowych, jak i regulacyjnych. Niezmiernie istotny wpływ na prowadzenie działalności inwestycyjnej miał rozwój światowej pandemii koronawirusa w I połowie 2020 r., która to przyczyniła się do niespotykanej dotąd niepewności w stosunkach gospodarczych i społecznych. W podsumowaniu minionego roku obrotowego na szczególne uznanie zasługuje fakt osiągania stabilnych i konkurencyjnych wyników inwestycyjnych wypracowywanych przez zespół ekspertów zarządzających funduszami Skarbiec TFI, wprowadzanie przez spółkę nowych rozwiązań usprawniających procesy wewnętrzne w firmie, realizowanie inwestycji budujących pozycję Towarzystwa na krajowym rynku TFI, niezmiennie wysoka jakość produktów dostarczanych naszym klientom" - powiedziała prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI Anna Milewska, cytowana w komunikacie.

Skarbiec TFI na koniec czerwca 2020 roku zarządzało łącznie aktywami o wartości ok. 4,3 mld zł Wartość aktywów funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI sięgała niemal 3,3 mld zł, w tym aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI wynosiły ok. 1,5 mld zł, a aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych - ponad 1,8 mld zł.

Według stanu na dzień 30.06.2020 r. Skarbiec TFI zarządzało 43 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także portfelami instrumentów finansowych i 7 funduszami dedykowanymi.

"Wart podkreślenia jest fakt, że w trudnym dla gospodarki I półroczu 2020 r. (niepewności związane z pandemią koronawirusa), wiodące fundusze akcyjne i mieszane Skarbiec TFI wypracowały dwucyfrowe stopy zwrotu: Skarbiec Spółek Wzrostowych zamknął czerwiec 2020 r. wynikiem 51,9%, Skarbiec Małych i Średnich Spółek osiągnął 32,6%, natomiast Skarbiec III Filar - 16,5%. Dobrze radziły sobie w tym czasie także fundusze dłużne. Pierwsze miejsca w swoich grupach porównawczych zajęły: Skarbiec Dłużny Uniwersalny z wynikiem 4,2%, a Skarbiec Konserwatywny Plus z wynikiem 3%" - czytamy także.

Jednym z dynamicznie rozwijających się obszarów jest usługa asset management. Na koniec czerwca 2020 r. w puli środków zarządzanych w ramach asset management znajdowało się ponad 1 mld zł (wzrost o ponad 700 mln zł w porównaniu z końcem czerwca 2019 r.), zaznaczono.

"Stale rozwijamy nasze portfolio, nie zapominamy o obszarach intensyfikujących sprzedaż, rozszerzamy kanały współpracy z agencjami i multiagencjami będącymi bardzo blisko klientów korporacyjnych, których chcemy w sposób ciągły pozyskiwać. Inwestujemy w potencjał Grupy pracując nad szeregiem nowych rozwiązań, zarówno w obszarze produktowym, jak i w sferze kontaktu z klientem. Spółka wdraża obecnie m.in. pierwsze od wielu lat zmiany w zakresie informatyzacji" - podkreśliła Milewska.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w r. obr. 2019/2020 r. wyniósł 10,69 mln zł wobec 4,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

(ISBnews)