"Istotne zmiany w odniesieniu do średniej wielkości z 2 ostatnich lat nastąpiły w przypadku przychodów Segmentu Blach, które za III kwartał 2020 r. wyniosły 144 335 tys. zł (w porównaniu do kwoty 221 493 tys. zł, stanowiącej średnią wyników z III kwartału 2018 i 2019 roku). Powodem spadku przychodów jest zmniejszone zapotrzebowanie na blachy transformatorowe w raportowanym okresie - zarówno ze strony klientów Stalproduktu, jak i GO Steel Frydek-Mistek a.s. Zarząd emitenta informował o spodziewanym spadku przychodów tego segmentu w wyniku COVID-19 w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki podał także do publicznej wiadomości inne kluczowe pozycje rachunku zysków i strat:
• skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 806 452 tys. zł;
• skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej wyniósł 69 772 tys. zł;
• skonsolidowany zysk netto wyniósł 48 390 tys. zł.

"Zarząd spółki podkreśla także, iż powyższe dane zostały przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku zostanie podany do publicznej wiadomości zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2020 r. [...], tj. 13 listopada 2020 r." - podsumowano.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,82 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)