"Rada nadzorcza spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez emitenta na rzecz Epicom Limited z siedzibą w Larnace części posiadanych aktywów na następujących warunkach:

1) zbycie 1 156, tj. wszystkich posiadanych udziałów Cupsell Sp. z o. o. stanowiących 69,81% kapitału zakładowego oraz nowych 49 344 udziałów objętych przez emitenta w wyniku podwyższenia kapitału tej spółki [...] po ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym za łączną kwotę 676 700 zł. Cena transakcji zostanie zapłacona w kilku ratach. Termin płatności rat będzie uzależniony od skutecznego transferu własności nowych udziałów Cupsell Sp. z o. o., przy czym płatność pierwszej raty nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy, a ostatniej raty w wysokości 330 604,8 zł nastąpi w terminie 9 miesięcy od tej daty. Zabezpieczeniem ceny transakcji przez kupującego będzie zastaw rejestrowy utworzony na 100% sprzedawanych udziałów oraz ustanowienie na rzecz emitenta blokady 195 363 akcji spółki publicznej Arteria, będących własnością kupującego.

2) zbycie 100% udziałów 4fun Sp. z o.o. za łączną kwotę 5 362 500 zł, która zostanie zapłacona w kilku ratach. Płatność pierwszej raty w wysokości 20% kwoty nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy, a ostatniej w wysokości 2 681 250 zł nastąpi w terminie 9 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży udziałów. Zabezpieczeniem płatności kupującego jest ustanowienie zastawu rejestrowego na 100% sprzedawanych udziałach, ustanowienie zastawu rejestrowego na 1 496 udziałach w spółce Naekranie.pl sp. z o. o. oraz poręczenie majątkowe w wysokości 3 700 000 zł w postaci ustanowionej hipoteki na nieruchomości" - czytamy w komunikacie.

Zarząd 4Fun Media podkreślił, iż podejmując decyzję o przystąpieniu do przeglądu opcji strategicznych oraz rozpoczęcia negocjacji z kupującym kierował się najlepiej pojętym interesem spółki, jej akcjonariuszy, wierzycieli i interesariuszy, mając na celu zapewnienie dalszego rozwoju i finansowania działalności emitenta. W efekcie analizy wszystkich dostępnych w okresie pandemii scenariuszy, zarząd emitenta dokonał najkorzystniejszego, możliwego wyboru, zapewniono.

"Nadrzędnym celem transakcji sprzedaży udziałów spółek zależnych jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych do dalszego prowadzenia działalności grupy kapitałowej emitenta oraz utrzymania płynności finansowej w warunkach niepewności gospodarczej wywołanej pandemią COVID-19 i jej przewidywanego wpływu na działalność spółki w kolejnych okresach sprawozdawczych, zwłaszcza w I półroczu 2021 roku" - podkreślono również.

W efekcie zrealizowanych transakcji, spółka zamierza przede wszystkim wygasić działalność operacyjną w segmencie e-commerce przynoszącym straty i wymagającym ponoszenia dalszych inwestycji, wyjaśniono.

Z kolei sprzedaż udziałów spółki 4fun Sp. z o.o. oznacza zakończenie działalności emitenta w segmencie telewizyjnym, który w ocenie zarządu ma przed sobą bardzo ograniczone perspektywy wzrostu. W obecnym kształcie rynek ten jest bardzo nasycony z uwagi na ogromną ilość nadawców, wśród których prym wiedzie kilku dużych grup mediowych.

"Dodatkowo, w okresie pandemii spowodowanej COVID-19 reklamodawcy znacząco ograniczyli swoje budżety na reklamy telewizyjne. Destabilizacja w rozwoju gospodarki w połączeniu z niepewnością o przyszłe wyniki finansowe zwiększyła zachowawczość firm w opracowywaniu planów długoterminowych, w tym związanych z wydatkami na promocję i reklamę. W efekcie, w związku z niemal całkowitym zamrożeniem gospodarki nastąpił wyraźny spadek wartości rynku reklam telewizyjnych w okresie drugiego kwartału. Tym samym przychody reklamowe nadawców nie tylko nie zwiększyły się proporcjonalnie do wzrostu oglądalności kanałów telewizyjnych w czasie pandemii, a wręcz były znacząco niższe niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego" - czytamy dalej.

Zdaniem zarządu, brak pełnego wypełnienia przerw reklamowych, jaki miał miejsce w pierwszym półroczu 2020 roku może się powtórzyć w najbliższych miesiącach. Obecny, rekordowy poziom zakażeń wirusem COVID-19 na terenie Polski oraz przywrócenie szeregu obostrzeń administracyjnych zmierzających do ponownego wprowadzenia kompletnego zamknięcia gospodarki tzw. lock-down, uzasadnia pesymistyczne scenariusze dotyczące znaczącego spadku wartości rynku reklamowego w całym 2020 roku oraz znaczącej niepewności gospodarczej w kolejnych okresach sprawozdawczych 2021 roku, podsumowano.

Grupa 4Fun Media jest firmą działającą na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. 4Fun Media jest interaktywną platformą telewizyjną, dystrybuującą treści wideo poprzez telewizję, telefonię komórkową, platformy IPTV, internet oraz autorskie rozwiązania typu second screen (aplikacja 4Fun App). Do grupy kapitałowej 4fun Media należą tematyczne kanały telewizyjne 4Fun.tv, 4Fun Dance oraz Gold Hits, spółka Program - dystrybutor tematycznych programów telewizyjnych i treści multimedialnych w różnych formatach, pierwsza hybrydowa agencja reklamowa w Polsce - Bridge 2 Fun oraz największa sieć Digital Signage w Polsce - Screen Network. Skonsolidowane przychody wyniosły 58,84 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)