Zysk operacyjny wyniósł 7,94 mln zł wobec 1,55 mln zł zysku rok wcześniej.

"W samym trzecim kwartale 2020 r. grupa osiągnęła EBITDA na poziomie 15 149 tys. zł, co oznacza wzrost o 83,7% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Po wyłączeniu wpływu standardu MSSF 16 w odniesieniu do umów najmu powierzchni, EBITDA grupy w trzecim kwartale 2020 roku wyniosła 9 969 tys. zł, co stanowi wzrost o 251,7% w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Po wyeliminowaniu wpływu odpisu dokonanego przez spółkę zależną OEX Cursor S.A. w trzecim kwartale 2019 r. oraz wyeliminowaniu wpływu standardu MSSF 16 w odniesieniu do umów najmu powierzchni, wzrost EBITDA Grupy wyniósłby w analizowanym okresie 41,1%" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 125,44 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 147,77 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 8,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,97 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 360,37 mln zł w porównaniu z 429,57 mln zł rok wcześniej.

"Zysk z działalności operacyjnej, powiększony o amortyzację (EBITDA) Grupy wyniósł w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku 39 182 tys. zł i był o 29,3% wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Po wyłączeniu wpływu standardu MSSF 16 w odniesieniu do umów najmu powierzchni, EBITDA pierwszych trzech kwartałów 2020 roku wyniosła 23 671 tys. zł, co stanowi wzrost o 61,6% w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Wzrost EBITDA odnotowały wszystkie segmenty operacyjne Grupy. Istotny wpływ na znaczącą dynamikę EBITDA r/r miał czynnik jednorazowy w 2019 roku, tj. dokonanie w trzecim kwartale 2019r. przez spółkę zależną OEX Cursor S.A. odpisu w kwocie 4 229 tys. zł. Po wyeliminowaniu wpływu tego czynnika oraz wyeliminowaniu wpływu standardu MSSF 16 w odniesieniu do umów najmu powierzchni, wzrost EBITDA Grupy wyniósłby w analizowanym okresie 25,4%" - dodano.

"Przychody grupy w okresie trzech kwartałów 2020 roku wyniosły 360 367 tys. zł i były niższe o 16,1% niż przychody osiągnięte w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spadek przychodów rok do roku odnotował każdy z segmentów operacyjnych, ale nie każda ze spółek grupy. Przyczyny spadków są różne dla poszczególnych segmentów i wchodzących w ich skład spółek. W znacznej mierze są one wynikiem przeprowadzonych przez wybrane spółki działań restrukturyzacyjnych, opisywanych we wcześniejszych raportach, w tym przede wszystkim w raporcie rocznym za 2019 rok. Co istotne, spadki przychodów w większości spółek nie odbiły się negatywnie na wynikach operacyjnych" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 9,14 mln zł wobec 13,35 mln zł zysku rok wcześniej.

OEX S.A. to spółka dominująca w grupie kapitałowej, specjalizującej się w dostarczaniu usług i technologii w obszarze sprzedaży. Do grona klientów OEX należą wiodące polskie i zagraniczne marki z branży e-commerce, FMCG i telekomunikacyjnej. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell).

(ISBnews)