Strata operacyjna wyniosła 1,65 mln zł wobec 9,35 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej z sięgnęły 42,37 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 67,91 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 21,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 29,69 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 106,54 mln zł w porównaniu z 298,13 mln zł rok wcześniej.

"Największy wpływ na wynik na sprzedaży osiągnięty po 3 kwartałach 2020 r. w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2019 ma nieobjęcie konsolidacją Grupy TXM, która wygenerowała w 2019 r. ok. 123 mln zł sprzedaży i 25,4 mln zł straty na tym poziomie. Drugą istotną pozycją, o jednorazowym charakterze, jest ujęcie w sprawozdaniu za 2020 r. wyniku na wyjściu z Grupy Redan spółki Top Secret i jej podmiotów zależnych będącego konsekwencją sprzedaży udziałów w tej spółce. Wyniósł on 25,2 mln zł i jest następstwem eliminacji strat, które grupa kapitałowa Top Secret wygenerowała w okresie, gdy Redan sprawował nad nią kontrolę, skorygowanych o ujawnienie odpisów ujętych w sprawozdaniu jednostkowym Redan, które dotychczas były wyłączane w procesie konsolidacji. W 2019 odnotowaliśmy 39,9 mln zł dodatniego wyniku na utracie kontroli nad TXM oraz wyjściu z grupy jej spółek zależnych, jak i spółki obsługującej rynek ukraiński" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

Obroty w segmencie Fashion były również w tym roku niższe o ok. 68 mln zł. Na poziom sprzedaży i wyniku największy wpływ miały:

1) Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2

Na przełomie I i II kw. 2020 w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego zostały zamknięte m.in. sklepy odzieżowe w galeriach handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 m2. Dotyczyło to 37% sklepów "Top Secret", w tym wszystkich sklepów własnych, o powierzchni 12,1 tys. m2 stanowiącej 40% w łącznej powierzchni sklepów. Pozostałe sklepy mogły być otwarte. Jednak liczba odwiedzających je klientów była tak minimalna, a obawy pracowników o ich zdrowie na tyle istotne, że duża część z nich także została zamknięta. Działania rządu mające przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, jak również reakcje klientów zarówno na samo zagrożenie, jak też na ich ocenę kształtowania się przyszłych dochodów do dyspozycji, a tym samym także skłonność do konsumpcji spowodowały radykalny spadek sprzedaży w sklepach tradycyjnych. W miesiącu kwietniu nastąpił spadek przychodów w sklepach Top Secret o 94% w porównaniu do roku poprzedniego, w maju -46%, w czerwcu -30%, natomiast w lipcu -12% tak samo jak w sierpniu. Odchylenie sprzedaży wynikało przede wszystkim z mniejszej liczby wejść klientów do sklepów oraz zmniejszenia powierzchni sklepowych - średnia powierzchnia r/r za 8 miesięcy uległa zmniejszeniu o 6%. W związku z 2. falą zachorowań od września ponownie spadły wejścia do sklepów i obroty w nich generowane, co pośrednio spowodowało zmniejszenie sprzedaży spółek Grupy Redan (już bez uwzględnienia w jej składzie Top Secret i jej spółek zależnych).

2) Poprawa komercyjna kolekcji

Negatywne doświadczenia z wprowadzonymi zmianami do kolekcji w sezonie jesień-zima 2018 r. (zwiększenie udziału asortymentów typowo sezonowych, a tym samym wartości zamówienia), spowodowały, że Redan dokonał rewizji modelu planowania, zasad projektowania kolekcji i polityki cenowej tak, aby z jednej strony wielkość zamówienia ustalana była w sposób bardziej zrównoważony - optymalizujący ilość zarówno sprzedanych sztuk, jak i zapasu końcowego, a charakter kolekcji był bardziej handlowy, z drugiej - aby pozwalała na uzyskanie wyższej marży handlowej w konsekwencji obniżenia średnich cen zakupu oraz zmiany polityki cenowej i handlowej.

3) Brak strat na hurtowej wyprzedaży stoków

W 2019 r., Redan poniósł stratę na wyprzedaży towarów z poprzednich sezonów w wysokości 6,4 mln zł. W br. łączna strata na hurtowej wyprzedaży towarów z poprzednich sezonów wyniosła 0,9 mln zł w Redanie, podano również.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 1,6 mln zł wobec 11,2 mln zł straty rok wcześniej.

Redan pod koniec sierpnia 2020 r. sprzedał udziały w swojej spółce zależnej Top Secret i obecnie realizuje usługi na rzecz marki "Top Secret", które dotyczą m.in. wykonywania wszystkich operacji logistycznych, obsługi w zakresie IT oraz wsparcia w zakresie usług back-office. Redan posiada także opcję call uprawniającą do odkupienia udziałów w Top Secret Sp. z o.o. po 1 września 2022 r. Spółka Redan powstała w 1995 r., a od 2003 r. jest notowana na GPW.

(ISBnews)