Tarcza ta ma składać się z tarczy dla mikrofirm o wartości 6,5 mld zł oraz tarczy dla MŚP wartej 6,5 mld zł, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Wsparcie w ramach programu ma być udzielane od 15 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. z możliwością przedłużenia do 30 czerwca 2021.

"Przedsiębiorstwa w Polsce nie posiadają [..] istotnego kapitału i buforów finansowych, co skutkuje zagrożeniem utraty płynności finansowej w bardzo krótkim okresie. Z tego też powodu, Tarcza Finansowa powinna mieć istotny komponent pomocy bezzwrotnej oraz powinna być wdrożona niezwłocznie i w znaczącej skali, adekwatnej do szacowanej utraty dochodów przedsiębiorstw na skutek epidemii choroby COVID-19
Rekomenduje się wdrożenie programu Tarczy Finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm („Program 2.0") o budżecie 13 mld zł. Na Program 2.0 składają się dwa działania:
1. Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla Mikrofirm o wartości 6,5 mld zł;
2. Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla MŚP o wartości 6,5 mld zł" - czytamy w uzasadnieniu.


O wsparcie mogłyby się ubiegać firmy, prowadzące działalność w co najmniej jednego kodu PKD (ponad 40 branż, obejmujących m.in.. sprzedaż detaliczną odzieży, wyrobów tekstylnych, obuwia, żywności, sprzedaż na straganach i targowiskach, działalność hotelową i gastronomiczną, turystyczną, obiekty zakwaterowania, działalność fotograficzną i projekcję filmów, obiekty sportowe i działalność służącą poprawie kondycji fizycznej, a także rekreacyjną i kulturalną.

Reklama

Zgodnie z szacunkami Polskiego Funduszu Rozwoju („PFR"), z finansowania skorzystałoby od 40 do 70 tys. przedsiębiorstw, "zależnie od dynamiki zmian gospodarczych oraz decyzji Rady Ministrów dotyczącej objęcia Programem 2.0 poszczególnych PKD".

Celem Programu 2.0 byłoby zapobieganie znacznemu spadkowi przychodów i utracie płynności finansowej, a w konsekwencji zmniejszeniu ryzyka utraty miejsc pracy i bankructwa najbardziej dotkniętych przedsiębiorstw.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii rekomenduje by umożliwić branżom, najbardziej dotkniętym przez pandemię, umorzenia do 100% subwencji otrzymanych w ramach tarczy finansowej dla małych i średnich firm.

"Od jesieni 2020 roku, niektóre obszary gospodarki zostały w sposób szczególny dotknięte ponownymi ograniczeniami, np. działalność kulturalna (kina, muzea, itp.), działalność rekreacyjna i sportowa, gastronomia, rozrywka oraz transport, a gospodarka ponownie znalazła się pod znaczną presją z powodu drugiej fali pandemii, która okazała się znacznie bardziej intensywna niż wiosną. Biorąc pod uwagę powyższe, zauważa się konieczność umożliwienia umorzenia przedsiębiorcom działającym w wybranych branżach, szczególnie dotkniętych restrykcjami sanitarnymi, 100% subwencji udzielonej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm".

Dotychczas proces umorzeń subwencji w części zależnej od spełnienia warunków zawartych w Programie, będzie realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju („PFR") w terminie roku od daty udzielenia finansowania. Wartość umorzenia mogła wynosić od 25 do 75% wartości subwencji.

Aby uzyskać umorzenia 100% subwencji, konieczne będzie kontynuowanie prowadzenia działalności gospodarczej, utrzymanie średniego zatrudnienia (mikroprzedsiębiorstwa) lub rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji (MŚP) oraz spełnienie dodatkowych warunków dotyczących przeznaczenia środków z subwencji, podano także.

Przyjęcie tarczy finansowej było już zapowiadane wcześniej. Polska uzyskała też zgodę Komisji Europejskiej (pomoc publiczna podlega notyfikacji Komisji)