"Maksymalna liczba akcji własnych, która może zostać nabyta przez spółkę wynosi 100 000 akcji o łącznej wartości nominalnej 500 000 zł i które to akcje stanowią 6,6678% kapitału zakładowego na dzień podjęcia niniejszej uchwały [...] Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje własne spółki w ramach niniejszego upoważnienia będzie nie większa niż 56 200 000 zł, z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę za nabywane akcje własne spółki, jak również koszty ich nabycia" - czytamy w podjętych uchwałach NWZ.

W ramach upoważnienia, akcje własne będą nabywane przez spółkę za cenę nie niższą niż 5 zł i nie wyższą niż 560 zł za jedną akcję.

Akcjonariusze Wawelu zdecydowali o utworzeniu kapitału rezerwowego wysokości 56,2 mln zł z przeznaczeniem na zapłatę ceny za akcje własne oraz pokrycie kosztów ich nabycia.

"Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych spółki w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca 2023 roku, nie dłużej jednak niż do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel" - czytamy także.

Wawel to producent czekolad, batonów, cukierków i bombonierek, notowany na warszawskiej giełdzie od 1998 r.

(ISBnews)