"Wynik netto Grupy PZU (przypisany właścicielom jednostki dominującej) wyniósł w I kw. 2021 roku 897 mln zł, co stanowi wzrost o prawie 700% w stosunku do analogicznego okresu roku 2020. Implikuje to zwrot na kapitale na bardzo wysokim poziomie 18,8%" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

PZU podkreśla, że jest to najwyższy od 3 lat wynik osiągnięty w I kwartale roku, a także stanowi prawie 47% wyniku netto osiągniętego w całym 2020 roku.

Reklama

"Co ważne, za tymi liczbami stoją nie tylko dobre rentowności w ubezpieczeniach i inwestycjach, ale także szybko rosnące wpływy ze sprzedaży oferty usług medycznych (wzrost o 22% r/r) i coraz większa kontrybucja części bankowej. W I kw. 2020 roku działalność bankowa spowodowała konieczność dokonania 516 mln zł odpisu w ciężar wyniku, natomiast w I kw. 2021 roku ten segment kontrybuował pozytywnie do wyniku netto w wysokości 86 mln zł. Jednocześnie sprzedaż produktów ubezpieczeniowych przez banki Grupy PZU podwoiła się rok do roku, co przekłada się na wzrost przychodów w segmencie ubezpieczeń życiowych" - skomentowała prezes Beata Kozłowska-Chyła,, cytowana w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 1632 mln zł wobec 656 mln zł zysku rok wcześniej.

Składka przypisana brutto sięgnęła 6 148 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 6 097 mln zł rok wcześniej.

W I kw. 2021 roku przypis składki w ubezpieczeniach na życie wzrósł o 3,2% r/r do 2,2 mld zł. Wzrost wynikał głównie z rozwoju sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych, z poziomu 416 mln zł w I kw. 2020 roku do poziomu 487 mln zł w I kw. 2021 roku, podano w komunikacie.

"W ubiegłym roku składka z ubezpieczeń indywidualnych wzrosła o 8,3% r/r. W I kw. 2021 roku ta dynamika przyspieszyła do 17,1% r/r, co było głównie związane ze wzrostem ubezpieczeń ochronnych o 30,7% r/r. Zanotowaliśmy także dwucyfrowy wzrost na produktach inwestycyjnych. Zachodzące zmiany to z jednej strony efekt skutków pandemii COVID-19, a z drugiej - to rezultat rosnącej świadomości potrzeby posiadania takich produktów. To właśnie ten czynnik w długim okresie będzie wspierał wzrost, szczególnie że nasycenie ubezpieczeń na życie w Polsce jest w dalszym ciągu dużo niższe niż średnia w Unii Europejskiej" - wskazała prezes PZU Życie Aleksandra Agatowska.

Wynik netto grupy z działalności inwestycyjnej w I kw. br. wyniósł 2 532 mln zł wobec 1 856 mln zł rok wcześniej, podano w raporcie.

Na koniec I kw. 2021 roku głównym składnikiem portfela inwestycyjnego przypisanego do działalności ubezpieczeniowej były obligacje - w 66% skarbowe i w 16% korporacyjne.

"Marka PZU to ważne zobowiązanie w stosunku do klientów, które daje im gwarancję stabilności w każdym scenariuszu, także w przypadku zawirowań gospodarczych. Dlatego tak ważny jest dla nas element bezpieczeństwa kapitałowego w zakresie powierzonych nam środków, które w głównej mierze stanowią pokrycie rezerw na wypłaty odszkodowań. Nie oznacza to jednak całkowitej redukcji apetytu na ryzyko. Doświadczenia, które zdobyliśmy w obszarze zarządzenia ryzykiem czy współpracy z funduszami private equity, pozwalają nam skutecznie czerpać korzyści również z inwestycji o bardziej stromych profilach zysku i ryzyka. W I kw. 2021 roku instrumenty kapitałowe, które stanowią zaledwie kilka procent portfela, kontrybuowały do wyniku inwestycyjnego w kwocie 519 mln zł. Pokazuje to, że mając profesjonalne zaplecze w postaci zespołów analitycznych TFI PZU, możemy generować wysokie zwroty przy zachowaniu określonego poziomu ryzyka" - powiedział członek zarządu PZU i dyrektor finansowy Tomasz Kulik.

Wynik osiągnięty na lokatach Grupy PZU w I kw. 2021 roku wyniósł 2,4 mld zł, tj. wzrósł o 75,5% r/r. W tym wynik na lokatach z tytułu działalności bankowej wzrósł o 2,4% r/r, podano też w komunikacie.

Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto w I kw. br. wyniosły 3 926 mln zł wobec 3 281 mln zł rok wcześniej.

"Mimo wymagającego otoczenia, pozycja kapitałowa Grupy PZU pozostaje bardzo silna. Grupa PZU osiąga jeden z najwyższych współczynników wypłacalności wśród europejskich ubezpieczycieli, co potwierdza wysokie bezpieczeństwo prowadzonej działalności. Wskaźnik Solvency II na 31 grudnia 2020 roku osiągnął poziom 236% (Grupa PZU)" - podsumowano w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto (PZU S.A. wg PSR) w I kw. 2021 r. wyniósł 228 mln zł wobec 110 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów w 2020 r. wyniosła blisko 379 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)