W przypadku spełnienia się warunku wypłaty dywidendy 75% zysk netto banku za rok 2020 w kwocie 1 126 424 269,1 zł zostanie podzielony w taki sposób, że 74,8% zysku netto banku za rok 2020, tj. kwota 842 528 809,14 zł przeznaczona zostanie na dywidendę, zaś kwota 283 895 459,96 zł przeznaczona zostanie na kapitał rezerwowy. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosić będzie 3,21 zł brutto.

Jeśli spełni się warunek wypłaty dywidendy 50%, wówczas 49,9% zysku netto banku za rok 2020, tj. kwota 561 685 872,76 zł przeznaczona zostanie na dywidendę; kwota 283 895 459,96 zł przeznaczona zostanie na kapitał rezerwowy, zaś pozostała część zysku netto banku za rok 2020 w kwocie 280 842 936,38 zł pozostanie niepodzielona. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosić będzie 2,14 zł brutto.

Reklama

W sytuacji spełnienia się warunku wypłaty dywidendy 25%, 24,9% zysku tj. kwota 280 842 936,38 zł przeznaczona zostanie na dywidendę; kwota 283 895 459,96 zł na kapitał rezerwowy; zaś pozostała część zysku netto w kwocie 561 685 872,76 zł pozostanie niepodzielona. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosić będzie 1,07 zł brutto.

Z podjętych uchwał wynika także, że w przypadku niespełnienia się żadnego z warunków wypłaty dywidendy, zysk netto w kwocie 1 126 424 269,10 zł podzielony zostanie w taki sposób, że kwota 283 895 459,96 zł przeznaczona zostanie na kapitał rezerwowy; a pozostała część zysku kwocie 842 528 809,14 zł pozostanie niepodzielona.

"Zarząd banku podejmie uchwałę w sprawie stwierdzenia spełnienia się lub braku spełnienia się poszczególnych warunków wypłaty dywidendy najpóźniej w dniu 2 września 2021 r., przy czym w przypadku braku wydania do dnia 31 sierpnia 2021 r. (włącznie) stanowiska KNF oraz zalecenia KNF żaden z warunków wypłaty dywidendy nie ulega spełnieniu" - czytamy w komunikacie.

Z zastrzeżeniem spełnienia się któregokolwiek z warunków wypłaty dywidendy dzień dywidendy ustalono na 10 września, zaś termin wypłaty dywidendy na 29 września 2021 r.

Dywidenda przysługiwać będzie ze wszystkich akcji banku, tj. z 262 470 034 akcji.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) jako akcjonariusz Banku Pekao reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego wczoraj zgłosił projekt uchwały, proponując wypłatę dywidendy z zysku za 2020 r. Zarząd rekomendował wcześniej niewypłacanie dywidendy z ubiegłorocznego zysku.

Na początku maja br. Bank Pekao rekomendował niewypłacanie dywidendy z zysku za 2020 r., jednocześnie prezes banku Leszek Skiba informował, że bank oczekuje, iż będzie mógł wypłacić dywidendę z zysku za 2020 rok w drugiej połowie tego roku, po uzyskaniu zgody KNF.

Zarząd zarekomendował podział zysku netto za rok 2020 w kwocie 1 126,42 zł w taki sposób, że kwota 283,9 mln zł (ok. 25% zysku) ma być przeznaczona na kapitał rezerwowy, a pozostała część ma pozostać niepodzielona.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 233 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)