"Jak wynika z komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego, powodem zawieszenia było przekazanie do publicznej wiadomości niekompletnego skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2021 r. (tj. niezawierającego raportów biegłego rewidenta z przeglądów skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego oraz skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2021), w terminie określonym przepisami prawa" - czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki dołoży wszelkich starań, aby przesłanka będąca podstawą żądania przez KNF zawieszenia obrotu akcjami emitenta jak najszybciej ustała, podano także.

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)