Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 16,98 mln zł wobec 12,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 340,75 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 140,92 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 28,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 15,71 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 927,74 mln zł w porównaniu z 320,34 mln zł rok wcześniej.

"Przez 9 miesięcy 2021 r. Grupa Onde wygenerowała przychody na poziomie 927,7 mln zł, tj. o 607,4 mln zł (+190%) więcej r/r. Znacząco wyższe przychody są przede wszystkim rezultatem: dynamicznej rozbudowy portfela nowych kontraktów, głównie w segmencie Odnawialnych Źródeł Energii oraz stopniowego zwiększania zaawansowania prac na realizowanych projektach budowlanych" - czytamy w raporcie.

"Przy zwiększonej skali działalności, grupa utrzymuje niższą dynamikę wzrostu kosztów operacyjnych względem osiąganych przychodów. Główny wzrost wydatków dotyczył kosztów ogólnego zarządu, które wzrosły o 47,2 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. Koszty te, po uwzględnieniu zdarzenia o charakterze jednorazowym jakim była wycena wynagrodzenia w formie akcji przyznanych pracownikom w wysokości 28,3 mln zł, wzrosły o 194% r/r. Zdarzenie to miało charakter niegotówkowy. Pozostałe istotne pozycje to jednorazowe koszty związane z IPO (3,9 mln zł) oraz rozliczenie umownej opłaty za usługi wsparcia, świadczonych na rzecz Onde S.A. przez Erbud S.A. (6,3 mln). Opłata ta w wysokości 0,9% przychodów (naliczana miesięcznie w zależności od wartości miesięcznych faktur sprzedaży wystawianych przez apółkę jest ponoszona na rzecz Erbud S.A. tytułem zaangażowania w realizację celów biznesowych na rzecz spółek z Grupy Erbud, w tym Onde S.A.)" - czytamy dalej.

W efekcie, raportowany wynik EBITDA osiągnął poziom 46,6 mln zł i był o 22,1 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie 2020 r., a raportowany EBIT osiągnął poziom 41,7 mln zł. Natomiast wyniki EBITDA oraz EBIT skorygowane o wpływ ww. jednorazowego zdarzenia - czyli wyceny wynagrodzenia w formie akcji przyznanych pracownikom - wyniosły odpowiednio: 75,0 mln zł (wzrost o 50,5 mln zł r/r) i 70,0 mln zł (wzrost o 49,8 mln zł r/r), wymieniono.

"Grupa wypracowała zysk netto na poziomie 28,1 mln zł, tj. o 79% wyższy niż w analogicznym okresie 2020 r. W takim ujęciu Grupa Onde r/r wygenerowała w okresie 9 miesięcy 2021 r. marżę na sprzedaży oraz marżę EBIT w wysokości odpowiednio: 11% (wzrost o 1,2 pkt proc. r/r) oraz 7,5% (wzrost o 1,2 pkt proc. r/r)" - podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 28,38 mln zł wobec 15,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Onde jest czołowym wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w lipcu 2021 r.

(ISBnews)