Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 972 mln zł wobec 469 mln zł zysku rok wcześniej.

"Raportowana EBITDA Grupy PGE w III kwartale osiągnęła wartość 2,1 mld zł, zwiększając się o blisko 0,6 mld zł w relacji do III kwartału 2020 r. głównie ze względu na czynniki operacyjne, takie jak wyższa produkcja energii elektrycznej i ciepła, wzrost cen ciepła, przychody z rynku mocy oraz wyższe wolumeny dystrybuowanej energii i poprawę marży w segmencie sprzedaży" - czytamy w komunikacie.

Na wyższy poziom EBITDA raportowanej wpływ również miał pozytywny bilans zdarzeń jednorazowych i przejściowych:

- Energetyka Konwencjonalna (zysk EBITDA na poziomie 754 mln zł, wzrost o 56% rok do roku). Spadek marży na produkcji energii elektrycznej został skompensowany wyższą produkcją oraz przychodami z rynku mocy.

- Ciepłownictwo (zysk EBITDA na poziomie 152 mln zł, wzrost o 32% rok do roku). Poprawa wynika głównie ze zdarzeń o charakterze jednorazowym i przejściowym.

- Energetyka Odnawialna (zysk EBITDA na poziomie 214 mln zł, wzrost o 95% rok do roku). Znaczny wzrost wynika przede wszystkim z wyższych cen energii elektrycznej.

- Dystrybucja (zysk EBITDA na poziomie 665 mln zł, wzrost o 9% rok do roku). Wzrost wyników głównie ze względu na większy wolumen przesyłanej energii.

- Obrót (zysk EBITDA na poziomie 316 mln zł, wzrost o 6% rok do roku). Nastąpił wzrost marży handlowej w efekcie bardziej korzystnego zabezpieczenia zakupów energii elektrycznej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 942 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 10 320 mln zł rok wcześniej.

"Dzięki poprawie efektywności działania i korzystnym warunkom rynkowym Grupa PGE w kolejnym kwartale osiąga wyniki lepsze niż w roku 2020. Podstawą dla budowy trwałej wartości spółki jest wykorzystanie lepszych okresów, by odpowiednio przygotować firmę finansowo i organizacyjnie na trudniejsze czasy. To konsekwentnie robimy, wiedząc że rok 2022 będzie wyzwaniem dla energetyki konwencjonalnej oraz ciepłownictwa, przede wszystkim w związku z silną presją rosnących cen uprawnień do emisji CO2" - skomentował prezes Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 3 251 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 415 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 32 850 mln zł w porównaniu z 33 096 mln zł rok wcześniej.

Wolumen produkcji energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych Grupy PGE był w III kwartale 2021 wyższy o 23% rok do roku, wynosząc 17,6 TWh. W okresie 9 miesięcy 2021 roku, Grupa PGE przekroczyła poziom 50 TWh wyprodukowanej energii elektrycznej.

Wyższy poziom produkcji energii elektrycznej był efektem silnego wzrostu zapotrzebowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, niższego importu energii netto oraz słabszej generacji źródeł wiatrowych. W III kwartale 2021 roku szczególnie wyraźnie zwiększyła się produkcja w elektrowniach na węglu kamiennym, osiągając wartość 6,6 TWh (zmiana o 38% rok do roku). Generacja z węgla brunatnego wzrosła o 26% rok do roku i wyniosła 9,7 TWh. Odnawialne źródła energii wyprodukowały łącznie 0,5 TWh (wzrost o 22% rok do roku), na co wpływ miała wyższa produkcja z biomasy, dzięki wzrostowi produkcji w Elektrociepłowni Szczecin. Znacząco niższa była natomiast produkcja energii elektrycznej w elektrociepłowniach gazowych - 0,63 TWh (spadek o 49% rok do roku).

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej osiągnął w III kwartale 2021 roku wartość 9,3 TWh (wzrost o 4% rok do roku, ze względu na wyższe zapotrzebowanie na energię elektryczną w KSE). Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 9,17 TWh (spadek o 11% rok do roku). Wyższy wolumen sprzedaży ciepła 4,1 PJ (wzrost o 7% rok do roku) ze względu na niższe temperatury we wrześniu 2021 r., podano także.

"Nakłady inwestycyjne Grupy PGE w III kwartale 2021 r. osiągnęły wartość 0,8 mld zł i były o 0,4 mld zł niższe rok do roku. Największe ograniczenie inwestycji nastąpiło w segmencie Energetyka Konwencjonalna, gdzie nakłady zmniejszyły się przeszło o połowę względem III kwartału 2020 roku. W przypadku segmentu Energetyki Odnawialnej nakłady były porównywalne rok do roku" - czytamy dalej.

Zadłużenie netto na koniec kwartału wyniosło 2,6 mld zł, co oznacza spadek o 3,4 mld zł w stosunku do końca I półrocza 2021 roku, przy czym ten poziom zadłużenia nie uwzględnia przyszłych płatności za uprawnienia do emisji CO2, a które związane są z emisjami tego roku. Wskaźnik zadłużenia netto w relacji do EBITDA (dług netto/ LTM EBITDA) wyniósł 0,29x, zmniejszając się z 0,71x osiągniętego na półrocze 2021 roku.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 1 699 mln zł wobec 1 653 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)