"Chociaż dostęp do finansowania jako przeszkoda w działalności inwestycyjnej firm wydaje się być mniej problematyczny ze względu na silne wsparcie publiczne, ankietowane firmy zwracają uwagę na bariery strukturalne ograniczające ich potencjał wzrostu. Niewielka dostępność pracowników o odpowiednich kwalifikacjach pozostaje zatem główną przeszkodą dla inwestycji długoterminowych, na co wskazuje 79% firm europejskich. Infrastruktura również ma znaczenie, ponieważ dostęp do infrastruktury cyfrowej i transportowej, a także koszty energii są coraz częściej postrzegane przez firmy, jako ograniczenie inwestycji w Europie" - czytamy w komunikacie poświęconym badaniu.

Z badania wynika, że 46% firm w Unii Europejskiej (UE) wykorzystało kryzys, jako okazję do podniesienia poziomu cyfryzacji.

"Wsparcie na poziomie europejskim i krajowym miało na celu utrzymanie odporności firm, zapewniając dostęp do kredytów i umożliwiając pracownikom zachowanie miejsc pracy. Ukierunkowane wsparcie finansowe pozostaje bardzo istotne, jako sposób promowania i przyspieszania inwestycji pro-klimatycznych oraz związanych z cyfryzacją. Na przykład wywołane pandemią zainteresowanie cyfryzacją nie polega jedynie na wprowadzaniu zaawansowanych technologii cyfrowych, a bardziej na firmach rozpoczynających swoją 'podróż do cyfryzacji' - wdrażając pracę zdalną lub sprzedaż online. Dlatego potrzebne jest wsparcie publiczne, w szczególności w zakresie umiejętności cyfrowych i szkoleń, aby nadal utrzymać dynamiczne tempo cyfryzacji i zapewnić konkurencyjność Europy w perspektywie długoterminowej" - powiedziała główna ekonomistka EBI Debora Revoltella, cytowana w komunikacie.

Reklama

Badanie wykazało też, że 46% ankietowanych firm w UE twierdzi, iż w ostatnim roku stały się bardziej cyfrowe wobec 58% firm w USA.

"Podczas gdy wiele firm, w wyniku pandemii, wskazuje na zwiększone wykorzystanie technologii cyfrowych, znaczna część (26%) firm z UE w ogóle nie zainwestowała w cyfryzację. Stanowią one jedną trzecią miejsc pracy w UE. Ten udział firm niecyfrowych może mieć poważne reperkusje dla zatrudnienia i przyszłej konkurencyjności Europy. Silniejsze wsparcie publiczne mogłoby pomóc w zapobieganiu dalszemu pozostawaniu w tyle" - napisano także.

43% przedsiębiorstw w UE dokonało już inwestycji związanych z ochroną klimatu, podczas gdy udział firm planujących takie inwestycje wzrósł obecnie z 41% do 47%. W USA jedynie 28% firm już zainwestowało, a tylko 40% planuje inwestycje pro-klimatyczne, podał EBI.

"Jeśli chodzi o szybko zmieniające się środowisko polityki klimatycznej, 41% firm w UE nie spodziewa się, że przejście na bardziej rygorystyczne normy i przepisy klimatyczne będzie miało na nie wpływ. W Stanach Zjednoczonych więcej firm postrzega transformację pro-klimatyczną, jako ryzyko, a nie szansę (44% vs 20%)" - czytamy też a materiale.

Coroczne badanie grupy EBI na temat inwestycji i finansowania inwestycji (EIBIS) to ogólnounijne badanie, które gromadzi jakościowe i ilościowe informacje na temat działalności inwestycyjnej zarówno małych przedsiębiorstw (zatrudniających od 5 do 250 pracowników), jak i większych przedsiębiorstw (zatrudniających ponad 250 pracowników), ich wymagania finansowe i trudności, z którymi się borykają.

W badaniu zebrano dane od około 13 300 firm z obszaru całej UE-27, Wielkiej Brytanii, a od 2019 r. w Stanach Zjednoczonych.