"Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, w ramach której zaoferowanych zostanie nie więcej niż 500 000 niezabezpieczonych obligacji. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w komunikacie.

Obligacje oferowane będą w ramach programu objętego prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 3 września 2021 roku, podano również.

"Oprocentowanie obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,3 pkt proc. w skali roku. Spółka wykupi obligacje w terminie wykupu określonym w ostatecznych warunkach emisji obligacji, przy czym emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych obligacji na własne żądanie" - zakończono.

Reklama

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)