"Według szacunków podstawowe dane finansowe za I kwartał 2021 r. ukształtują się następująco:

- skonsolidowane przychody ze sprzedaży - ok. 237 mln zł,

Reklama

- skonsolidowana EBITDA - ok. 16 mln zł,

- skonsolidowana strata netto - ok. 4 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Na wyniki wpłynęły m.in. inflacja i brak dostępności komponentów.

"Utrzymujący się, podobnie jak w IV kwartale, dynamiczny wzrost kosztów materiałów, energii, paliw i surowców, negatywnie wpłynął na generowane marże. Dodatkowo, wojna w Ukrainie pogłębiła dotychczasowe zaburzenia łańcuchów dostaw i powoduje dalsze trudności z pozyskaniem zamówionych komponentów i wydłużenie lead time'ów. Inflacja kosztów odczuwana jest we wszystkich segmentach, jednak nadal w największym stopniu dotyczy Energii Elektrycznej" - czytamy dalej.

Grupa Apator od kilku miesięcy prowadzi negocjacje w zakresie przeniesienia wzrostu kosztu materiałów na odbiorców, stopniowo rewaloryzując ceny kontraktowe. Niemniej model sprzedaży, dotyczący szczególnie kontraktów długoterminowych, powoduje, że efekty tej rewaloryzacji będą widoczne z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Jednocześnie grupa aktywnie przeciwdziała skutkom wzrastających kosztów poprzez wdrażanie szeregu działań optymalizacyjnych dotyczących m.in. prac nad poprawą efektywności operacyjnej w zakładzie w Ostaszewie, zmian w miksie produktowym na bardziej korzystne pod kątem uzyskiwanej rentowności, wprowadzanie dynamicznej polityki cenowej dla partnerów i dystrybutorów oraz skracanie terminów płatności. W związku z wprowadzanymi zmianami, zarząd oczekuje stabilizacji sytuacji w II kwartale 2022 r. i stopniowej poprawy od kolejnych kwartałów, zaznaczono.

Kolejny czynnik to utworzenie odpisów aktualizujących należności z Ukrainy w wysokości 2,2 mln zł ze względu na agresję zbrojną Rosji w Ukrainie. Jednak obecnie ze względu na chęć i deklarację kontrahentów, co do spłaty należności w dłuższym horyzoncie czasowym, odpis może stopniowo ulegać odwróceniu, podano także.

Utworzone zostały także odpisy na zapasy w Apator S.A. w wysokości 2,2 mln zł. Są to odpisy statystyczne i tworzone są w ciężar kosztów działalności podstawowej. Jednak w momencie wykorzystania komponentów do produkcji, odpisy zostaną w późniejszym okresie odwrócone. Zarząd ocenia, że sytuacja w tym zakresie będzie się stabilizować, w momencie stabilizacji sytuacji w łańcuchach dostaw.

"Utrzymywanie wyższego kapitału obrotowego wiąże się z kolei koniecznością zwiększenia finansowania i poziomu długu netto. Wpływ na wyższe koszty finansowe ma dodatkowo istotny wzrost stóp procentowych (o dynamice wyższej niż przewidywana). Zarząd oczekuje dalszego wzrostu kosztów finansowania zewnętrznego, jednak w granicach bezpiecznego poziomu wskaźnika dług netto/EBITDA poniżej 2x" - czytamy dalej.

Niekorzystny wpływ na wyniki I kwartału miał również niestabilny w tym okresie poziom kursów walut (szczególnie USD), który przełożył się na ujemny wynik na poziomie działalności finansowej.

Skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 19 maja 2022 r.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2021 r. miała 940,3 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)