Zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 179,65 mln zł wobec 69,6 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 276,51 mln zł wobec 175,32 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 731,77 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 562,43 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W I kwartale 2022 r. grupa uzyskała 711 611 tys. zł przychodów ze sprzedaży węgla, co oznacza wzrost o 30% w stosunku do I kwartału 2021 r. Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży grupy jest produkcja i sprzedaż węgla energetycznego realizowana przez jednostkę dominującą. Działalność ta generuje w każdym z porównywanych okresów sprawozdawczych ok. 97% osiąganych przez GK LW Bogdanka przychodów ze sprzedaży" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Wydobycie węgla brutto w I kw. 2022 r. wzrosło o 7,1% r/r, tj. o 256 tys. ton. Produkcja węgla handlowego w tym okresie wyniosła 2 809 tys. ton, czyli o 197 tys. ton więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. Uzysk wyniósł 72,6% w I kwartale 2022 r. wobec 72,3% w tym samym okresie 2021 r.

W I kw. 2022 r. sprzedaż węgla wzrosła o 14% r/r. Na koniec I kw. 2022 r. stan zapasów węgla wyniósł 113 tys. ton, co oznacza wzrost o 92 tys. ton w stosunku do stanu na 31 grudnia 2021 r.

"Prezentowany na koniec I kwartału 2022 r. poziom zapasu węgla odpowiada w przybliżeniu trzydniowej produkcji węgla handlowego (na podstawie średniej 3-miesięcznej dobowej produkcji); poziom zapasów pozwala na bezpieczną obsługę procesów logistycznych w przypadku wystąpienia problemów z produkcją węgla" - czytamy dalej.

"W I kwartale 2022 r. LW Bogdanka realizowała zaplanowane zadania inwestycyjne. Z tytułu realizacji inwestycji poniesiono nakłady na środki trwałe w łącznej kwocie 129 525 tys. zł" - napisano także.

Nowe wyrobiska realizowane były zgodnie z obowiązującym harmonogramem robót górniczych, podała też spółka.

"Łączna długość wykonanych wyrobisk korytarzowych realizowanych w ramach inwestycji w I kwartale 2022 r. wyniosła ok 7,7 km (wszystkie 8,6 km), a ich wartość wyniosła 94 153 tys. zł. Modernizacje wyrobisk w zakresie przebudów chodnikowych, przebudów wyrobisk pionowych oraz modernizacja zbiorników retencyjnych były realizowane zgodnie z założonymi harmonogramami na łączną wartość 12 918 tys. zł" - czytamy w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 142,02 mln zł wobec 53,23 mln zł zysku rok wcześniej.

LW Bogdanka na koniec 2021 r. miała 23,1% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 29,2% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,37 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)