Zysk operacyjny wyniósł 539,5 mln zł wobec 349,4 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny non-IFRS sięgnął 484 mln zł (wzrost o 13%).

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 236,3 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 3 451,9 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2022 r. spółka miała 248,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 241,8 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 8 311,8 mln zł w porównaniu z 6 791 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2022 roku Asseco wypracowało 8,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 22% w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku. Sprzedaż własnych produktów oraz usług informatycznych wzrosła, w porównaniu do pierwszych 6 miesięcy ubiegłego roku, o 21% i wyniosła 6,4 mld zł. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 930 mln zł, co oznacza wzrost o 38%. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ukształtował się na poziomie 249 mln zł, czyli zwiększył się o 3%" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Spółka dodaje, że dla oceny sytuacji finansowej i rozwoju działalności biznesowej Grupy Asseco ważną informację stanowią podstawowe dane publikowane w ujęciu non-IFRS, które obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty związane z transakcjami nabycia / sprzedaży spółek i zdarzeniami jednorazowymi (oraz związane z nimi efekty podatkowe). W I półroczu tego roku zysk operacyjny non-IFRS wyniósł 964 mln zł, co oznacza wzrost o 17% w stosunku do I półrocza roku ubiegłego, a zysk netto non-IFRS wyniósł 271 mln zł i był wyższy o 8%.

"Grupa realizowała swoją strategię geograficznej, produktowej i sektorowej dywersyfikacji biznesu, dzięki czemu zwiększyła sprzedaż we wszystkich segmentach operacyjnych. W I półroczu 2022 roku rynki zagraniczne reprezentowane przez Formula Systems i Asseco International odpowiadały za 90% sprzedaży Grupy" - czytamy dalej.

Przychody w segmencie Formula Systems wyniosły 5,5 mld zł, co oznacza wzrost o 27%, a zysk operacyjny 635 mln zł, czyli o 87% więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Na raportowany poziom zysku operacyjnego w tym segmencie istotny, negatywny wpływ mają dodatkowe koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, rozpoznanych w ramach rozliczenia nabycia (PPA) oraz koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP), które w I półroczu 2022 roku obniżyły go o 162 mln zł. Jednocześnie w analizowanym okresie, korzystny wpływ na wyniki operacyjny w kwocie 192 mln zł miała transakcja sprzedaży udziałów w spółce Infinity Labs R&D. Po uwzględnieniu tych korekt, zysk operacyjny non-IFRS segmentu Formula Systems ukształtował się na poziomie 605 mln zł, czyli o 27% wyższym niż w tym samym okresie przed rokiem, podano także.

W segmencie Asseco International sprzedaż wzrosła o 15% do 1,9 mld zł, a zysk operacyjny wyniósł 155 mln zł. Zysk operacyjny non-IFRS tego segmentu był wyższy rok do roku o 3% i osiągnął poziom 213 mln zł.

Segment Asseco Poland wypracował 838 mln zł przychodów, czyli o 12% więcej niż rok wcześniej, a zysk operacyjny był o 2% wyższy i wyniósł 141 mln zł.

"Przychody Asseco są bardzo dobrze zdywersyfikowane sektorowo. W I półroczu 2022 roku rozłożyły się następująco: przedsiębiorstwa - 43%, bankowość i finanse - 33% oraz instytucje publiczne - 24%" - podkreślono.

W samym II kwartale 2022 roku grupa odnotowała sprzedaż na poziomie 4,2 mld zł, co stanowi wzrost o 23%. Zysk operacyjny wyniósł 540 mln zł (wzrost o 54%), a zysk operacyjny non-IFRS 484 mln zł (wzrost o 13%). Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ukształtował się na poziomie 141 mln z (wzrost o 1%), a w ujęciu non-IFRS na poziomie 147 mln zł (wzrost o 10%).

"To było dla nas dobre półrocze. Mimo trudnej sytuacji w gospodarce, utrzymaliśmy trend wzrostowy w naszych wynikach finansowych. Zanotowaliśmy wzrost przychodów we wszystkich segmentach działalności. Nasza geograficzna, produktowa i sektorowa dywersyfikacja biznesu i silny popyt na rozwiązania cyfrowe pozwalają nam stabilnie się rozwijać. W ujęciu non-IFRS nasz zysk operacyjny wzrósł o 17%, a zysk netto non-IFRS o 8%. Niższa dynamika wzrostu zysku operacyjnego non-IFRS vs. zysku netto non-IFRS wynika z naszego miksu sprzedaży i bardziej dynamicznego wzrostu miejsc, w których nie konsolidujemy 100% wyniku netto, czyli głównie spółek z Grupy Formula Systems. Zysk operacyjny non-IFRS segmentu Asseco Poland, który jest konsolidowany na poziomie netto praktycznie w całości, i w przypadku którego nie występuje efekt różnic kursowych, zwiększył się o 2%. Postrzegamy te wzrosty jako duży sukces w tak turbulentnym otoczeniu" - skomentowała wiceprezes Karolina Rzońca-Bajorek, cytowana w komunikacie.

"W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2022 roku realizowaliśmy serwisowe i rozwojowe kontrakty dla obecnych klientów, a także podpisywaliśmy nowe, długoterminowe umowy. Konsekwentnie realizujemy strategię opartą na własnych produktach i M&A. W I półroczu tego roku do Grupy Asseco dołączyło 7 nowych spółek. Do przyszłości podchodzimy z dużą ostrożnością, biorąc pod uwagę sytuację makroekonomiczną i wzrost kosztów pracy" - dodała.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2022 r. wyniósł 252,6 mln zł wobec 249,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14 498 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)