"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy spółki z kwoty 9 572 300 zł do kwoty nie mniejszej niż 9 572 300,5 zł, ale nie większej niż 11 474 459,5 zł, tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,5 zł, ale nie większą niż 1 902 159,5 zł w drodze emisji nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 3 804 319 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,5 zł każda" - czytamy w projekcie uchwały.

Reklama

Jako cel wykorzystania środków finansowych pozyskanych z emisji akcji serii G oraz uzasadnienie przedłożenia projektu uchwały emisyjnej zarząd wskazuje:

1. konieczność przyśpieszenia działań związanych z reorganizacją zasobów produkcyjnych grupy w celu poprawy bezpieczeństwa łańcucha dostaw zarówno w perspektywie długo-, jak i krótkookresowej, w szczególności poprzez duplikację oprzyrządowania produkcyjnego znajdującego się w fabryce Rida zlokalizowanej w Naddniestrzu (Mołdawia);

2. przyśpieszenie optymalizacji dotychczasowej struktury produkcyjnej;

3. osiągnięcie następujących korzyści związanych z wdrożeniem nowej architektury produkcji:

a) poprawa krótko- i długookresowego bezpieczeństwa łańcuch dostaw;

b) ograniczenie kosztów niewykorzystanych mocy produkcyjnych w zakładzie w Lublinie;

c) rozwodnienie kosztów stałych i w efekcie poprawa marży na produktach realizowanych w zakładzie w Lublinie;

d) wykorzystanie korzyści z prowadzenia działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej - zakład w Lublinie zlokalizowany jest w SSE EURO-PARK Mielec;

e) ograniczenie kosztów transportu Mołdawia-Niemcy;

f) ograniczenie kosztów podatku obrotowego naliczanego w Naddniestrzu;

g) poprawa rotacji zapasów jako efekt przeniesienia produkcji z zakładu TerriPa do Lublina, tj.: (i) skrócenie cyklu rotacji materiałów do produkcji o ok. 2 tygodnie, (ii) skrócenie cyklu rotacji wyrobów gotowych o 1 tydzień oraz (iii) ograniczenie wartości produkcji w toku o ok. 1 tydzień, wskazano również.

"Mając na uwadze różne możliwości, w tym produkcję zewnętrzną, w opinii zarządu najlepszym z możliwych scenariuszy jest skoncentrowanie się na znaczącym zwiększeniu potencjału produkcyjnego zakładu w Lublinie, co w efekcie przełoży się na optymalizację kosztową oraz bezpieczeństwo łańcucha dostaw. W krótkim terminie będzie wymagało to dodatkowych nakładów, które zgodnie z wstępnymi szacunkami zarządu zwrócą się na przestrzeni 3-4 lat" - czytamy dalej.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)