"Emitent wskazuje, iż do dnia 11 stycznia 2023 r. wykonawca nie zakończył okresu przejściowego, i - w konsekwencji - nie doszło do podpisania protokołu zakończenia okresu przejściowego [...] Wobec powyższego, w świetle nieuzyskania lub niepotwierdzenia technicznych parametrów kontraktowych, wystąpienia obiektywnego opóźnienia po stronie wykonawcy w realizacji kontraktu, wystąpienia szkody po stronie zamawiającego w wyniku nieuzyskania parametru dyspozycyjności oraz zidentyfikowanych a nieusuniętych wad fizycznych przedmiotu kontraktu, zamawiający podjął decyzję - zgodnie z przysługującymi mu w świetle kontraktu uprawnieniami - o wystosowaniu wezwania" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Wezwanie obejmuje roszczenia zamawiającego do zapłaty, w szczególności z następujących tytułów: rękojmi za wady fizyczne do naprawienia szkody poniesionej przez zamawiającego wskutek istnienia wad fizycznych, naprawienia szkody poniesionej przez zamawiającego wskutek nieusunięcia wad nielimitujących opisanych w protokole przejęcia bloku do eksploatacji, zaspokojenia kosztów wykonawstwa zastępczego w zakresie naprawy wady leja kotła i młynów, zaspokojenia roszczenia regresowego wobec konieczności zaspokojenia podwykonawcy wykonawcy przez zamawiającego, kary umownej za zwłokę w dotrzymaniu terminu przystąpienia do usuwania wad lub terminu usunięcia wad w okresie gwarancji, kary umownej za zwłokę w podpisaniu protokołu zakończenia okresu przejściowego z uwagi na niedotrzymanie gwarantowanych parametrów technicznych, kary umownej za każdą godzinę przestoju awaryjnego ponad wielkość wynikającą z kontraktu, szkody polegającej na istnieniu błędów projektowych i realizacyjnych przedmiotu kontraktu, kary umownej za zwłokę w podpisaniu protokołu zakończenia etapu kontraktu obejmującego wykonanie wybranych prób odbiorowych z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, wymieniono.

Złożenie wezwania oraz noty nie wyklucza prowadzenia dalszych mediacji z wykonawcą w celu polubownego zakończenia sporu, dodano.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)