„Bank jest upoważniony do nabycia w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. łącznie nie więcej niż 207 000 akcji własnych, reprezentujących 0,2% ogólnej liczby głosów i stanowiących 0,2% kapitału zakładowego banku, przy czym w każdym przypadku łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego banku w dacie nabywania akcji własnych, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych (wcześniej nabytych) akcji własnych, które nie zostały przez bank zbyte lub umorzone" = czytamy w uchwale walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

„Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Bank na nabycie Akcji Własnych w 2023 r. wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż 55 300 000 złotych, co odpowiada wysokości kapitału rezerwowego" – czytamy również.

Reklama

Nabywanie akcji własnych nastąpi wyłącznie w celu realizacji zobowiązań banku wynikających z programu motywacyjnego, podano.

Cena nabycia każdej z akcji własnych nie może być niższa niż 50 zł oraz wyższa niż 500 zł, podano.

Jak wynika z uchwały akcje będą nabywane za pośrednictwem Santander Biuro Maklerskie lub innej wybranej w tym celu firmy inwestycyjnej, sukcesywnie do potrzeb wynikających z konieczności przyznania określonym uczestnikom programu motywaycjnego nagrody

w formie akcji własnych przysługującej im za 2022 rok, podano.

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 243 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)