"Zamiarem i planem jest regularna wypłata dywidendy. W tym roku się nie udało ze względów formalnych. Zakładamy, że w przyszłym roku to się powiedzie i taki będzie nasz zamiar. Natomiast czy ta dywidenda zostanie powiększona o ten zysk, który nie został podzielony w tym roku - o tym mówić za szybko. [...] Liczymy, że będzie taka możliwość i że będzie możliwość wypłaty wysokiej dywidendy" - powiedział Górecki podczas konferencji prasowej.

W październiku spółka poinformowała, że tymczasowy nadzorca sądowy, ustanowiony w związku z wnioskiem o upadłość OT Logistics, nie wydał zgody na wypłatę dywidendy, co oznacza, że nie spełnił się jeden z warunków umożliwiających wypłatę. Całość zysku za 2021 rok w kwocie 74,17 mln zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

Reklama

Pod koniec lipca zwyczajne walne zgromadzenie OT Logistics podjęło uchwałę o podziale zysku za 2021 r., w której przewidziano warunkową wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 1 zł lub 1,09 zł na akcję.

Dywidenda miała być wypłacona na następujących zasadach:

1. W przypadku łącznego spełnienia się przed dniem ustalania prawa do dywidendy (dzień dywidendy) warunków opisanych poniżej w ust. 3 litery a-c) oraz zarejestrowania przed dniem dywidendy akcji serii E spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych tytułem dywidendy dla akcjonariuszy spółki zostanie wypłacona kwota 13 098 780 zł, tj. 1 zł na akcję. Dywidendą objętych będzie 13 098 780 akcji spółki.

2. W przypadku łącznego spełnienia się przed dniem dywidendy warunków wypłaty dywidendy opisanych poniżej w ust. 3 litery a-c) oraz niezarejestrowania przed dniem dywidendy akcji serii E spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych tytułem dywidendy dla akcjonariuszy spółki zostanie wypłacona kwota 13 078 670,2 zł, tj. 1,09 zł na akcję. Dywidendą objętych będzie 11 998 780 akcji spółki.

3. Wypłata dywidendy nastąpi na zasadach określonych w ust. 1 albo w ust. 2 w przypadku łącznego spełnienia się przed dniem dywidendy następujących warunków wypłaty dywidendy:

a) uzyskania przez spółkę wyrażonej w sposób zgodny z warunkami emisji obligacji oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zgody na wypłatę dywidendy od obligatariuszy wyemitowanych przez spółkę obligacji serii G, bądź dokonania spłaty tych obligacji,

b) uzyskania przez spółkę wyrażonej w sposób zgodny z warunkami emisji obligacji oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zgody na wypłatę dywidendy od obligatariuszy wyemitowanych przez spółkę obligacji serii H, bądź dokonania spłaty tych obligacji,

c) zaistnienia jednego z poniższych zdarzeń: (i) prawomocnego odrzucenia lub oddalenia wniosku o upadłość spółki rozpatrywanego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie pod sygnaturą XII Gu 318/21, lub (ii) wydania przez tymczasowego nadzorcę sądowego ustanowionego w wyżej określonym postępowaniu zgody na wypłatę dywidendy, lub (iii) prawomocnego uchylenia zabezpieczenia polegającego na ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego ustanowionego w wyżej opisanym postępowaniu.

W przypadku nie spełnienia się przed dniem dywidendy ww. warunków wypłaty dywidendy cała kwota zysku netto spółki za rok 2021, tj. 74 165 810,57 zł miała zostać przekazana na kapitał zapasowy.

Grupa OTL to notowana na GPW grupa specjalizująca się w usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 791 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)