Prognozowany wzrost odpisów w scenariuszu bazowym wyniesie 150% r/r, a wskaźnik zwrotu z kapitałów przyjmie wartość ujemną - 2,16% na koniec br.

"Bez zmniejszenia obciążenia banków zwiększa się prawdopodobieństwo scenariusza polegającego na: wejściu znacznej liczby banków w straty finansowe – co może skutkować potrzebami uruchamiania programów naprawczych; istotnemu obniżeniu możliwości kredytowych sektora bankowego, z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia kryzysu kredytowego (credit crunch)" - czytamy w prezentacji.

W scenariuszu bazowym, szacowana strata netto sektora w 2020 roku wyniesie 4 563 mln zł, w scenariuszu pesymistycznym będzie to 9 817 mln zł straty, a w scenariuszu optymistycznym sektor zanotuje w bieżącym roku 1 722 mln zł zysku netto, wynika z raportu.

Według prognoz, w scenariuszu bazowym wskaźnik zwrotu z kapitałów (ROE) przyjmie na koniec br. wartość ujemną - 2,16%, wskaźnik zwrotu z aktywów (ROA) będzie na poziomie - 0,25%, zaś wysokość odpisów na utratę wartości kredytów wzrośnie o 150% w porównaniu z 2019 r.

Reklama

Z kolei w scenariuszu pesymistycznym, wskaźnik ROE przybierze wartość ujemną - 4,56%, ROA - 0,58%, zaś wysokość odpisów wzrośnie o 200% r/r.. W scenariuszu optymistycznym będzie to odpowiednio: 0,82%, 0,09% oraz wzrost o 100% r/r.

Według prognoz przedstawionych w raporcie, kredyty dla sektora niefinansowego w wariancie bazowym spadną o 3% r/r, w wariancie pesymistycznym zmniejszą się o 10% r/r, zaś w wariancie optymistycznym wzrosną o 2% w skali roku.

Marża kredytowa w każdym scenariuszu pozostanie na poziomie -100 punktów bazowych, zaś marża depozytowa w scenariuszu bazowym wyniesie - 60 punktów bazowych, w pesymistycznym - 50 pb, a w optymistycznym -70 pb.

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 14,68 mld zł w 2019 r. i był wyższy o 12,5% w skali roku.

ZBP podał, że biorąc pod uwagę wyłącznie obciążenia podatkowe sektora bankowego - podatek dochodowy oraz podatek bankowy - w 2019 roku banki zapłaciły łącznie prawie 10 mld zł z tytułu podatków do budżetu Państwa, a efektywna stawka podatkowa dla sektora bankowego w Polsce wyniosła 40%.