"Wynik finansowy netto na koniec października 2020 r. wyniósł 6,7 mld zł i był niższy o 6 mld zł (-47,2 proc. r/r) od wyniku osiągniętego na koniec października 2019 r. Jednocześnie wynik miesięczny w październiku 2020 r. wyniósł 0,8 mld zł i był wyższy od wyniku z września 2020 r. o 0,5 mld zł" - czytamy w prezentacji KNF.

Na koniec października 2020 r. 20 banków (9 komercyjnych i 11 spółdzielczych) wykazało łączną stratę w wysokości 1,1 mld zł. Banki te miały ok. 9,9 proc. udział w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 7,6 mld zł, podano także.

W styczniu-październiku 2020 r. wynik z odsetek spadł o 3,3 proc. do 39,62 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 12,11 mld zł i był o 9,7 proc. wyższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 42 proc. r/r do 10,49 mld zł.

Koszty działalności banków spadły o 0,1 proc. r/r do 29,2 mld zł w styczniu-październiku 2020 r.

W pozycji "utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 10,62 mld zł (wzrost o 37,5 proc. r/r).

Wskaźnik ROE na koniec października 2020 r. wyniósł 3,34 proc. (wobec 3,73 proc. miesiąc wcześniej i 6,62 proc. rok wcześniej), a ROA sięgnął 0,34 proc. (wobec odpowiednio: 0,38 proc. i 0,7 proc.), podano też w prezentacji.

Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się we wrześniu 2020 r. na poziomie 20,42 proc. (TCR) i 18,4 proc. (T1). "Według stanu na koniec września 2020 r. dwa banki komercyjne nie spełniały minimalnych wymogów regulacyjnych" - wskazano w prezentacji.

"Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w skali miesiąca października zwiększył się o 8,8 mld zł, przy czym wzrost dotyczył głównie gospodarstw domowych (+5,7 mld zł)" - czytamy dalej.

Należności od sektora niefinansowego wzrosły o 1,9 proc. r/r do 1 159,1 mld zł na koniec października 2020 r. W przypadku gospodarstw domowych miały one wartość 773,2 mld zł (+4,2 proc. r/r), a przedsiębiorstw - 378 mld zł (-2,6 proc. r/r).

"Portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych zwiększył się w październiku 2020 r. o 5,9 mld zł (o +1,3 proc. m/m i +15,2 proc. r/r); wolumen kredytów mieszkaniowych złotowych zwiększył się w miesiącu o 3,0 mld zł (+0,9 proc. m/m i 24,3 proc. r/r). Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec września br. wynosił 73,3 proc." - napisano w prezentacji.

Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto w październiku br. zmniejszył się o 0,2 mld zł (-0,1 proc. m/m i +5,0 proc. r/r), w poprzednim miesiącu wzrost wartości portfela o 0,5 mld zł. Portfel (brutto) kredytów operacyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w październiku 2020 r. zmniejszył się o 0,4 mld zł (-0,3 proc. m/m i -7,4 proc. r/r), w poprzednim miesiącu zmniejszenie o 2,2 mld zł.

Portfel (brutto) kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w październiku br. zwiększył się o 1,4 mld zł (+1,0 proc. m/m i +10,9 proc. r/r), we wrześniu 2020 r. wzrost o 0,03 mld zł.

"Portfel kredytów fazy 3 w sektorze niefinansowym we wrześniu br.:

* zmniejszył się do 80,1 mld zł (-0,4 proc. m/m);

* produktowo dominują kredyty operacyjne (22,9 mld zł) i konsumpcyjne (20,2 mld zł).

* podmiotowo dominują osoby prywatne (32,3 mld zł) oraz MSP (24 mld zł)" - czytamy także w prezentacji.

W październiku 2020 r. nastąpiła kontynuacja spadku relacji kredyty/depozyty do poziomu 78,6 proc. ( -0,1 pkt proc. m/m i -10,4 pkt proc. r/r).

"Wartość depozytów sektora niefinansowego (razem z depozytami zablokowanymi) w październiku 2020 r. zwiększyła się o 11,3 mld zł do 1 414 mld zł (+0,8 proc. m/m i +26 proc. r/r). W strukturze depozytów sektora niefinansowego dominują gospodarstwa domowe (70,3 proc.) oraz depozyty w PLN (86,5 proc.)" - czytamy dalej.