"W II kw. 2021 r. grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała zysk netto na poziomie 132 mln zł (19,5% k/k, -39,8% r/r). W całym pierwszym półroczu zysk netto wyniósł 296 mln zł (-11,4% r/r). Różnice wynikają z efektu bazy – pozytywne zdarzenia jednorazowe podniosły wynik II kw. 2020 r. o ok. 45 mln zł. Z drugiej strony w II kwartale bieżącego roku wynik został obciążony wyższymi niż w poprzednich kwartałach kosztami rezerw na kredyty frankowe" - czytamy w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 758,6 mln zł wobec 763,28 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 249,84 mln zł wobec 200,3 mln zł rok wcześniej.

Wynik z działalności handlowej osiągnął poziom 174 mln zł (+9,9% kw/kw).

Wynik z działalności bankowej wyniósł 1 150,0 mln zł w II kw., co oznacza spadek o 3,3% r/r oraz o 0,1% w ujęciu kwartalnym.

Ogólne koszty administracyjne wyniosły 474,43 mln zł w II kw. wobec 480,88 mln zł rok wcześniej.

"W II kw. koszty działania i amortyzacji były niższe o 13,6% wobec I kw. tego roku (-0,1% bez uwzględnienia kosztów BFG), a w ujęciu rok do roku wzrosły zaledwie o 0,6% (+2,2% bez uwzględnienia kosztów BFG)" - podał bank w komunikacie.

Koszty ryzyka kredytowego wyniosły 36 pb w II kw. wobec 103 pb rok wcześniej.

Rezerwa zawiązana na roszczenia z tytułu umów kredytów mieszkaniowych w CHF w II kw. 2021 r. wyniosła 187,1 mln zł wobec 15,23 mln zł rok wcześniej.

"Osiągnęliśmy kwartalny wzrost dochodów odsetkowych i prowizyjnych przy utrzymaniu kosztów na stabilnym poziomie i dobrej jakości portfela kredytowego. Istotnym czynnikiem ryzyka pozostaje to związane z portfelem kredytów frankowych, którego wpływ na wyniki banku jest wyraźniejszy niż w poprzednich kwartałach. Nadal intensywnie pracujemy nad dalszą transformacją banku i dostosowaniem do nowej cyfrowej rzeczywistości. Bardzo ważnym elementem naszej aktywności biznesowej w skali całego banku jest rozwój zrównoważonego finansowania i pozytywna bankowość" - powiedział prezes Przemek Gdański, cytowany w komunikacie.

Aktywa razem banku wyniosły 124,02 mld zł na koniec II kw. 2021 r. wobec 119,58 mld zł na koniec II kw. 2020.

Bank podał, że wykorzystał ożywienie rynkowe w II kw. br., co jest widoczne w kontynuacji wzrostów sprzedaży wszystkich kluczowych produktów bankowości detalicznej oraz w odbiciu trendu i wzroście wolumenów sprzedaży kredytów dla klientów korporacyjnych.

"Bank osiągał kwartalne wzrosty wartości portfela kredytów zarówno w segmencie klientów indywidualnych (+3,4% k/k, +12,2% r/r), jak i instytucjonalnych (+3,8% k/k, -1,5 r/r). Odnotował wyższe wolumeny sprzedaży kredytów hipotecznych (+22,2% k/k, +17,9% r/r) oraz pożyczek gotówkowych (+25% k/k, +121% r/r). Pozytywnym sygnałem jest zwiększająca się aktywność klientów biznesowych, która przełożyła się na przyspieszenie wzrostu wartości portfela kredytów udzielonych przedsiębiorstwom (+4,8% k/k i -0,9% r/r)" - czytamy także.

W II kw. nastąpił dalszy wzrost poziomu depozytów klientów instytucjonalnych (+3,6% k/k, +2,8% r/r) i niewielki spadek w obszarze depozytów klientów indywidualnych (-1,1% k/k, +1,5% r/r). Łączne saldo depozytów zwiększyło się o 1,4% w ujęciu kwartalnym i 2,2% w ujęciu rocznym. Grupa utrzymała również pozytywny trend wzrostu wolumenu produktów inwestycyjnych (+6,2% k/k, +54,5% r/r), jak również wartości aktywów w zarządzaniu (+6,2% k/k, +60,7% r/r) oraz poprawą wyniku prowizyjnego, podano także.

Bank podał, że wartość "zielonego finansowania" udzielonego przez bank wyniosła 842 mln zł w I poł. br. (+71% r/r), z czego 669 mln zł to finansowanie udzielone w samym II kw.

"W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku bank sfinansował ponad 6,8 tys. instalacji fotowoltaicznych dla prosumentów, tj. o 54% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Liczba kredytów na zieloną zmianę, udzielonych klientom indywidualnym sięgnęła 13,6 tys. Równocześnie bank kontynuował finansowanie dużych inwestycji związanych z OZE (finansowanie udzielone na rzecz m.in. Eques Fotovoltaica 2 FIZ, Qair Polska, Aberdeen Standard Investments)" - wynika z komunikatu.

W I-II kw. 2021 r. bank miał 295,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 334,13 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wpływ rezerw na postępowania dotyczące kredytów mieszkaniowych CHF na wyniki pierwszego półrocza 2021 r. wyniósł 259 mln zł. Łączna wartość rezerw z tego tytułu według stanu na 30 czerwca 2021 r. wyniosła 458,7 mln zł, co oznacza poziom pokrycia wartości dochodzonych roszczeń na poziomie 90,5%" - czytamy także.

Koszty ryzyka wyniosły 33 pb i były o 71 pb niższe niż w analogicznym okresie 2020 r. Jak wskazano, spadek ten był głównie efektem niższych rezerw kredytowych na poczet ryzyka związanego z wpływem pandemii na sytuację finansową klientów.

Udział kredytów mieszkaniowych CHF w całym portfelu kredytowym banku spadł do 5,3% na koniec czerwca br.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 290,66 mln zł wobec 329,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Na koniec czerwca 2021 r. BNP Paribas Bank Polska obsługiwał ponad 4 mln klientów, 446 oddziałów bankowości detalicznej i biznesowej, z czego w 131 placówkach obsługa gotówkowa była realizowana wyłącznie w urządzeniach samoobsługowych. 61 oddziałów banku posiadało certyfikat "Obiekt bez barier" potwierdzający, że są one przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 119,58 mld zł na koniec 2020 r.