Reklama

W III kwartale 2021 roku Grupa osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 93,4 mln zł, co oznacza spadek o 21,3 mln zł (tj. 18,6%) w stosunku do III kwartału 2020 roku. Na niższy zysk netto wpłynęły przede wszystkim niższy wynik z tyt. odsetek z powodu spadku salda portfela inwestycyjnych dłużnych papierów wartościowych oraz wzrostu wyniku z tyt. oczekiwanych strat kredytowych. Z drugiej strony, zysk netto w III kwartale 2021 roku wzrósł o 20,7 mln zł (tj. 28,4%), dzięki wzrostowi przychodów klientowskich w obszarze FX i wyniku z tyt. opłat i prowizji, podał bank w raporcie.

"Wyniki banku Citi Handlowy w trzecim kwartale pozostawały pod wpływem wzrostu aktywności klientów. Przychody zwiększyły się o 4% r./r. i 9% kw./kw., dzięki rekordowym przychodom z transakcji walutowych oraz wyższemu wynikowi prowizyjnemu. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 93 mln złotych w kwartale oraz 561 mln złotych po dziewięciu miesiącach 2021, co oznacza prawie 2,5-krotny wzrost w stosunku do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

Bank podał, że w bankowości instytucjonalnej przychody wzrosły 5% r./r. Przychody z klientowskich transakcji walutowych były wyższe o 39% r./r.

"Wyższym przychodom towarzyszyło utrzymanie kosztów operacyjnych pod kontrolą, pomimo zauważalnej presji na koszty wynagrodzeń, co nie jest unikatową sytuacją dla nas, ale widocznym trendem na rynku. Koszty ryzyka wróciły do znormalizowanych poziomów, jednocześnie jakość portfela kredytowego pozostawała wysoka" - powiedziała wiceprezes zarządu do spraw finansowych Natalia Bożek, cytowana w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 168,85 mln zł wobec 213,73 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 157,9 mln zł wobec 137,22 mln zł rok wcześniej.

Wynik prowizyjny banku wyniósł 158 mln złotych (+15% r./r.), na co złożyły się m.in. 40-proc. wzrost prowizji z bankowości transakcyjnej oraz 25- proc. wzrost prowizji w wealth management, podał bank.

Bank podał, że najwyższy nominalny wzrost przypadł na przychody z tytułu prowadzenia rachunków bankowych o 15 mln zł (tj. 78,8% r./r.). Jednocześnie wzrost zanotowały przychody dotyczące usług powierniczych, które wzrosły o 7,2 mln zł r./r. (tj. 29,9%). W segmencie bankowości detalicznej największy nominalny wzrost zanotowały prowizje z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych o 1,8 mln zł (tj. 11,8% r./r.) oraz prowizje z tytułu realizacji zleceń płatniczych (+10,8% r./r.). Z drugiej strony, prowizje z tytułu działalności maklerskiej spadły w III kwartale 2021 roku o 1,4 mln zł, tj. 11,1% r./r., a przychody z tytułu działalności kredytowej spadły o 1,1 mln zł, tj. 7,5% r./r.

Pozostałe dochody operacyjne (tj. dochody pozaodsetkowe i pozaprowizyjne) wyniosły 130,3 mln zł wobec 89,3 mln zł w III kwartale 2020 roku, co oznacza wzrost o 41,0 mln zł (46,0%), dzięki istotnie lepszym wynikom w obszarze działalności skarbcowej. Wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji zanotował wzrost o 47,9 mln zł, tj. 57,3% r./r., dzięki wyższym przychodom z tyt. FX.

Koszty działania i ogólnego zarządu wraz z amortyzacją w wysokości 274,6 mln zł wobec 271 mln zł w III kwartale 2020 roku – wzrost o 3,5 mln zł (tj. 1,3%) w związku ze wzrostem kosztów pracowniczych (koszty związane z wynagrodzeniami wzrosły o 7,5 mln zł, tj. 8,3% r./r.) i wzrost amortyzacji o 2,9 mln zł (tj. 11,4%) z powodu wzrostu nakładów inwestycyjnych na rozwiązania wspierające m.in. cyberbezpieczeństwo klientów instytucjonalnych. Powyższy wzrost został skompensowany przez niższe koszty ogólno-administracyjne (spadek o 3,8% r./r.), podano także. również.

Wskaźnik Koszty/Przychody wyniósł 60% w III kw. wobec 62% rok wcześniej.

Wynik z tytułu oczekiwanych strat kredytowych aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe wyniósł -18,7 mln zł (negatywny wpływ) wobec 25,3 mln zł (pozytywny wpływ) w III kwartale 2020 roku, w związku z rozwiązaniem odpisów w segmencie bankowości instytucjonalnej w III kwartale 2020 roku (m.in. z powodu redukcji zaangażowania z tytułu należności kredytowych znajdujących się w etapie 3). Wynik z tytułu oczekiwanych strat kredytowych w segmencie bankowości detalicznej zanotował wzrost o 5,4 mln zł r./r. (tj. 34,9%) w związku z poprawą zachowań klientów w konsekwencji szerokiej skali udzielania programów pomocowych w 2020 roku, czytamy także.

Wskaźnik ROE wyniósł 6,9% w III kw. wobec 5,7% rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 60,48 mld zł na koniec III kw. 2021 r. wobec 60,94 mld zł na koniec III kw. 2020.

Wartość należności od klientów na koniec września 2021 roku wyniosła 20,8 mld zł i była niższa o 1,1 mld zł (tj. 4,9%) w stosunku do końca 2020 roku, z drugiej strony wartość ta w stosunku do II kwartału 2021 roku wzrosła o 1,2%, dzięki wyższym wolumenom kredytowym w segmencie bankowości instytucjonalnej.

"Wartość kredytów netto w segmencie bankowości instytucjonalnej, będąca sumą należności od podmiotów sektora finansowanego i od podmiotów sektora niefinansowego – klienci instytucjonalni, wyniosła 13,8 mld zł, co oznacza wzrost o 238,1 mln zł (tj. 1,8%) w porównaniu II kwartału 2021 roku. Wzrost wolumenów kredytowych dotyczył klientów segmentu bankowości przedsiębiorstw i klientów globalnych" - czytamy w raporcie.

Wolumen kredytów netto udzielonych klientom indywidualnym wobec stanu na koniec II kwartału 2021 roku pozostał na niemal niezmienionym poziomie i wyniósł 7,1 mld zł.

Wartość zobowiązań wobec klientów na koniec III kwartału 2021 roku wyniosła 45,1 mld zł i była wyższa o 1,7 mld zł (tj. 4%) w porównaniu do końca 2020 roku i wyższa o 1,8 mld zł (tj. 4,3%) w stosunku do II kwartału 2021 roku.

"Największy udział w kwartalnym wzroście miały zobowiązania wobec klientów instytucjonalnych, które były wyższe o 1,5 mld zł (tj. 5,5%) i dotyczyła środków na rachunkach bieżących klientów korporacyjnych (sektor niefinansowy), podkreślając tym samym strategiczną koncentrację banku na obsłudze rachunków operacyjnych. Jednocześnie na koniec III kwartału 2021 roku zobowiązania wobec klientów indywidualnych były wyższe o 353 mln zł (tj. 2,2%) w stosunku do końca ubiegłego roku a ich wartość wyniosła 16,2 mld zł i wynikała z wyższego wolumenu środków na rachunkach bieżących, dzięki wyższej liczbie rachunków osobistych kw./kw" - czytamy także.

"Odbicie gospodarki i wynikająca z tego potrzeba silniejszego wspierania rozwoju klientów będzie w najbliższych kwartałach jednym z motorów wzrostu wyników naszego banku. Nasi klienci realizują ambitne plany rozwoju w Polsce i za granicą. Chcemy być ich partnerem w tych działaniach" - powiedziała prezes Elżbieta Czetwertyńska, cytowana w komunikacie.

W I-III kw. 2021 r. bank miał 560,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 230,33 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 562,66 mln zł wobec 223,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 18,7% na koniec września br. wobec 22,3% rok wcześniej.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 60,9 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)