Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 149,43 mln zł wobec 758,6 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 294,94 mln zł wobec 249,84 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 142,32 mld zł na koniec II kw. 2022 r. wobec 131,78 mld zł na koniec 2021 r.

W I poł. 2022 r. bank miał 535,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 295,94 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska S.A. w I półroczu 2022 r. wypracowała zysk netto w wysokości 535 409 tys. zł, o 239 466 tys. zł (tj. o 80,9%) wyższy niż osiągnięty w I półroczu 2021 r. Szacuje się, że bez uwzględnienia rezerw na ryzyko związane ze sprawami sądowymi dotyczącymi kredytów mieszkaniowych w CHF zysk netto grupy w I półroczu 2022 r. wyniósłby 758 146 tys. zł i byłby o 203 226 tys. zł (tj. o 36,6%) wyższy od wypracowanego w I półroczu 2021 r. (554 920 tys. zł w ujęciu porównywalnym)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Reklama

Wynik z działalności bankowej grupy w I półr. br. wyniósł 3 034 528 tys. zł i był wyższy o 31,9% r/r.

"Do elementów, które negatywnie wpłynęły na wyniki I półrocza 2022 r. w porównaniu do I półrocza 2021 r. należy zaliczyć istotny wzrost składek BFG oraz koszty związane z wpłatami na fundusz pomocowy w ramach Systemu Ochrony Banków Komercyjnych S.A. (SOBK). Suma kosztów poniesionych z ww. tytułów była w I półroczu 2022 r. o 222 506 tys. zł wyższa w porównaniu do I półrocza 2021 r. (339 730 tys. zł vs. 117 224 tys. zł)" - czytamy dalej.

Łącznie ogólne koszty administracyjne i amortyzacja poniesione w I półroczu 2022 r. były o 386 289 tys. zł wyższe w porównaniu z I półroczem 2021 r. Oprócz opisanego powyżej wzrostu kosztów regulacyjnych, wynikało to także z presji inflacyjnej przekładającej się na wzrost kosztów pracowniczych oraz administracyjnych jak również normalizacja kosztów działalności biznesowej związana ze zniesieniem w I półroczu 2022 r. większości ograniczeń wprowadzonych jako przeciwdziałanie pandemii COVID-19, wskazano także.

"Czynnikiem wpływającym na poziom wyniku netto grupy pozostają koszty tworzenia rezerw na ryzyko związane ze sprawami sądowymi dotyczącymi kredytów mieszkaniowych w CHF. W I półroczu 2022 r. obciążyły one wyniki grupy kwotą 222 737 tys. zł (o 36 240 tys. zł niższą w porównaniu do I półrocza 2021 r.). Koszty ryzyka kredytowego pozostały na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku ubiegłego (ujemny wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe wzrósł o 33 713 tys. zł r/r)" - napisano też w sprawozdaniu.

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe w I półroczu 2022 r. był ujemny i wyniósł 164 727 tys. zł. Jego wpływ na wyniki grupy był wyższy o 33 713 tys. zł, tj. o 25,7% w porównaniu z I półroczem 2021 r.

"Koszt ryzyka kredytowego wyrażony jako relacja wyniku z tytułu odpisów aktualizujących do średniego stanu kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom, wycenianych według zamortyzowanego kosztu (obliczonego na bazie stanów na koniec kwartałów) wyniósł w I półroczu 2022 r. 0,37% i był wyższy o 4 pb w porównaniu do I półrocza 2021 r. (0,33%). Szacuje się, że bez uwzględnienia wpływu sprzedaży wierzytelności koszt ryzyka wyniósłby 0,4% w I półroczu 2022 r. i 0,42% w I półroczu 2021 r." - czytamy dalej.

Łączny współczynnik kapitałowy grupy na 30 czerwca 2022 r. wyniósł 15,21% i spadł o 1,7 pkt proc. w stosunku do grudnia 2021 r. Skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET I) oraz skonsolidowany współczynnik kapitału Tier I (Tier I) Grupy na 30 czerwca 2022 r. były identyczne i wyniosły 10,98% (spadek w stosunku do końca 2021 r. o 1,35 pkt proc.), podał też bank.

"Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) Grupy obliczony na bazie wielkości raportowanych wyniósł w I półroczu 2022 r. 9,6% i był o 4,7 pkt proc. wyższy niż na koniec I półrocza 2021 r. Stopa zwrotu z aktywów (ROA) obliczona w analogiczny sposób wyniosła 0,8% i wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. o 0,3 pkt proc. Wzrost poziomów wskaźników zwrotu jest efektem znacznego wzrostu wyniku z działalności bankowej przy zbliżonym poziomie sumy obciążeń z tytułu ryzyka kredytowego oraz rezerw na ryzyko związane ze sprawami sądowymi dotyczącymi kredytów mieszkaniowych w CHF. Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) grupy obliczony z wyeliminowaniem wpływu rezerw związanych z kredytami w CHF wyniósłby w I półroczu 2022 r. 13% i byłby o 3,9 pkt proc. wyższy w porównaniu do analogicznie obliczonego wskaźnika dla I półrocza 2021 r. (9,1%). W przypadku stopy zwrotu z aktywów (ROA) wskaźnik wyniósłby 1,1% tj. o 0,2 pkt proc. więcej niż w I półroczu 2021 r." - napisano w sprawozdaniu.

Wskaźnik koszty/dochody (C/I) obliczony na bazie wielkości raportowanych wyniósł 53,6% i był o 0,3 pkt proc. niższy w porównaniu do I półrocza 2021 r. Na poprawę wskaźnika miał wpływ szybszy wzrost poziomu dochodów podstawowych w porównaniu do tempa wzrostu kosztów (pomimo istotnego wzrostu obciążeń regulacyjnych), podał bank.

Marża odsetkowa netto wyniosła 3,2% i była wyższa o 0,7 pkt proc. r/r. Poprawa realizowanej marży odsetkowej jest efektem istotnego wzrostu stóp procentowych w IV kwartale 2021 r. oraz w I półroczu 2022 r. (stopa referencyjna na koniec czerwca 2022 r. była wyższa o +590 pb r/r), wskazano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 508,62 mln zł wobec 290,66 mln zł zysku rok wcześniej.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 131,78 mld zł na koniec 2021 r.