Jak podał bank, w 2022 r. nastąpił wzrost skali działania grupy kapitałowej banku: suma aktywów osiągnęła ok. 431 mld zł, czyli o 13 mld zł więcej r/r; depozyty klientów wzrosły do około 340 mld zł (+17 mld zł r/r), głównie w efekcie wzrostu depozytów bankowości detalicznej i prywatnej; finansowanie udzielone klientom wyniosło około 246 mld zł (-1 mld zł r/r).

Dodano, że aktywa płynne, czyli należności od banków, kasa, środki w banku centralnym i papiery wartościowe z portfela bankowego, wyniosły niemal 153 mld zł (+10 mld zł r/r).

ROE (wskaźnik zwrotu na kapitale własnym) raportowane jest na poziomie 9,7 proc., w 2021 r. było to 12,1 proc. ROE skorygowane o zdarzenia nadzwyczajne na poziomie 22,6 proc.

"Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. w 2022 roku wyniósł 3 333 mln PLN i był o 1 541 mln PLN niższy niż w 2021 roku" - podano w piątkowym sprawozdaniu zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego za 2022 rok.

Reklama

Raportowany zysk netto w IV kw. na poziomie 1 mld 732 mln zł wobec 1 mld 203 mln zł w IV kw. 2021 r.

Wiceprezes PKO Banku Polskiego, kierujący pracami zarządu Paweł Gruza zwrócił uwagę, że "najbardziej brzemiennym efektem wojny w Ukrainie w zakresie gospodarczym było spotęgowanie czynników inflacyjnych". Jak wyjaśnił, dotyczyło to zarówno Polski, jak i niemal całego świata. "W reakcji na to zjawisko banki centralne podnosiły stopy procentowe. To z kolei miało przełożenie na sytuację całego krajowego sektora bankowego. Obserwowaliśmy osłabienie popytu na kredyty, w tym zwłaszcza hipoteczne. Wyzwaniem były także pozycje nadzwyczajne w bilansie" - ocenił.

Gruza tłumaczył, że po zaabsorbowaniu efektów zdarzeń nadzwyczajnych bank zanotował wynik na poziomie 3 mld 333 mln zł. "Było to możliwe m.in. dzięki mocnemu wzrostowi dochodów z działalności podstawowej oraz kontroli kosztów i ryzyka. Dziś na początku marca 2023 r. sytuacja zaczyna wyglądać bardziej optymistycznie" - wskazał Paweł Gruza.

"Naszym priorytetem jest rozwój organiczny i utrzymanie polityki dywidendowej, będziemy jednak aktywnie przyglądać się możliwościom dokonywania przejęć. Do 2025 roku zakładamy osiągnięcie ROE powyżej 12 proc., wskaźnika C/I poniżej 45 proc. oraz utrzymanie kosztu ryzyka w przedziale 0,7-0,9 proc." - podkreślił wiceprezes.

PKO BP przypomniało w piątek, że w ramach realizacji ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom z 7 lipca 2022 roku, Grupa PKO Banku Polskiego wprowadziła tzw. ustawowe wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia, na wskazane w ustawie okresy spłaty, jednego kredytu lub pożyczki hipotecznej w walucie polskiej wykorzystanej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

"Do końca 2022 roku 285,7 tys. klientów Grupy Kapitałowej Banku złożyło wniosek o zawieszenie spłaty kredytu lub pożyczki hipotecznej, a łączna liczba zawnioskowanych zawieszanych rat wyniosła ponad 1,8 mln" - podał bank w piątkowym sprawozdaniu zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego za 2022 rok.

Dodano, że grupa kapitałowa banku dokonała korekty wartości bilansowej brutto kredytów hipotecznych na kwotę 3,1 mld zł i o tę kwotę zmniejszyła przychody odsetkowe; przekazała na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców wpłaty w łącznej wysokości 313,6 mln zł.

PKO BP poinformował również, że w ramach programu ugód dla kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich do końca 2022 r. zarejestrowano 37,5 tys. wniosków o mediacje, 20 tys. 944 mediacje zakończyły się pozytywnie, a 8 tys. 124 - negatywnie.

"Łączna liczba ugód zawartych do 31 grudnia 2022 roku wyniosła 20 396, z czego 19 786 zawarto w postępowaniu mediacyjnym oraz 610 w toku postępowań sądowych" - podało PKO BP.

Ugoda polega na konwersji kredytu we frankach na kredyt w złotych, tak jakby od początku kredyt był kredytem złotowym. Ugody są proponowane w toku postępowań mediacyjnych prowadzonych przez Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), w toku postępowań sądowych i postępowań wywołanych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej.

W 2022 r. bank zwiększył koszt ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do franków szwajcarskich o 1 mld 914 mln zł. Decyzja podyktowana była zmianą parametrów modelu oceny ryzyka prawnego dla tych kredytów na skutek zmiany otoczenia rynkowego - wskazał bank.

PKO BP poinformowało, że w 2022 r. suma aktywów osiągnęła poziom około 431 mld zł (+13 mld zł r/r), depozyty klientów wzrosły do około 340 mld zł (+17 mld zł r/r), głównie w efekcie wzrostu depozytów bankowości detalicznej i prywatnej.

Na koniec 2022 r. wartość finansowania udzielonego klientom przez Grupę Kapitałową Banku wyniosła 246,4 mld zł, co oznacza spadek o 1,2 mld zł r/r. Wolumen kredytów korporacyjnych wzrósł o 9,7 mld zł, przy spadku wolumenu kredytów bankowości detalicznej i prywatnej o 10,8 mld zł, w tym kredytów na nieruchomości o 10,2 mld zł oraz kredytów konsumpcyjnych o 0,5 mld zł.

Bank podał, że na koniec 2022 roku sieć jego oddziałów obejmowała 967 placówek własnych (w tym oddziały, biura i centra) oraz 349 agencji. Na koniec 2022 roku zatrudnienie w Grupie wynosiło 25 tys. etatów. Skarb Państwa posiada 29,43 proc. akcji PKO BP.

autor: Aneta Oksiuta