Jak podkreśla się w raporcie, zmiany w przepisach o gospodarce odpadami wpłyną na dostępność odpadów wykorzystywanych do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) dla potrzeb cementowni. Konsekwencją tego będzie zmiana w kosztach pozyskania tych paliw.

Polski przemysł cementowy przyczynia się poprzez użycie RDF do zagospodarowania w sposób bezpieczny dla środowiska i korzystny dla gospodarki ok. 2,5–2,9 mln ton odpadów komunalnych, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, obciążających budżety samorządów i społeczeństwa - podkreśla się w raporcie.

Według szacunków IJ, ilość frakcji palnej odpadów komunalnych, którą należy zapewnić dla wyprodukowania oczekiwanych przez przemysł cementowy ilości RDF to od ok. 2,2 mln ton w 2025 do 2,28-3,35 mln ton w 2050 r.

W raporcie wskazuje się, że proponowane brzmienie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych odpadów komunalnych oznaczać będzie brak możliwości wykorzystania RDF do opalania pieców obrotowych do wypalania klinkieru.

Reklama

Dodatkowo zwiększone poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz recyklingu odpadów opakowaniowych spowodują, że w latach 2024–2035 może wystąpić niedobór frakcji palnej odpadów komunalnych w stosunku do zapotrzebowania wynikającego z pokrycia potrzeb spalarni odpadów komunalnych.

Instytut wskazuje też, że dla pozyskiwania frakcji odpadów dla produkcji RDF „bardzo niebezpieczna może okazać się inicjatywa zmiany w art. 122 ustawy o odpadach”, która pozwoli na składowanie na składowiskach wysokokalorycznych frakcji odpadów tworzyw sztucznych albo papieru, jako nienadających się do ponownego użycia lub recyklingu.

Z kolei w kontekście polityki klimatycznej Unii IJ ocenia, że wskazane byłoby zadbać o odpowiednie zapisy w regulacjach unijnych. Np. pozwalające, by w skład paliw alternatywnych wchodziły składniki, które można byłoby zakwalifikować jako‚ „frakcję biomasową”, co pozwoli to na ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez emisję unikniętą.