"Zarząd Mo-Bruk S.A. [...] postanowił przedłożyć walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy rekomendację podziału zysku osiągniętego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w wysokości 70 795 680,33 zł wskazując na jego następujące przeznaczanie:

1. dywidenda dla akcjonariuszy w kwocie 70 784 632,75 zł,

Reklama

2. kapitał zapasowy w kwocie 11 047,58 zł" - czytamy w komunikacie.

Wnioskowana dywidenda na jedną akcję wynosi 20,15 zł.

Zarząd rekomenduje ustalenie dnia dywidendy na 16 czerwca 2021 r. a terminu wypłaty dywidendy na 30 czerwca 2021 r., podano także.

"Rekomendujemy przeznaczenie blisko 100% jednostkowego zysku netto wypracowanego w 2020 r. na dywidendę, co jest zgodne z przyjętą we wrześniu ubiegłego roku polityką dywidendową. Chcemy, aby beneficjentami dynamicznego wzrostu spółki byli jej akcjonariusze" - skomentował prezes Józef Mokrzycki, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową, zarząd spółki zobowiązuje się rekomendować wypłatę na poziomie 50-100% zysku netto pod warunkiem, że relacja długu netto do EBITDA na koniec danego roku obrotowego nie przekroczy poziomu 2,5x. Na koniec grudnia 2020 r. wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA spółki wynosił -0,4x (gotówka netto).

Mo-Bruk odnotował 78,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 40,09 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 70,8 mln zł wobec 39,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami - zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 178,46 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)