Jak podaje KPMG, 36 proc. ankietowanych firm przyznało, że Państwowa Inspekcja Pracy lub odpowiednia instytucja łącznikowa w innym kraju, prowadziła kontrolę pracowników oddelegowanych.

Analiza KPMG wskazuje, że wśród firm delegujących pracowników, ponad połowa wysyła pracowników do Niemiec. Wśród kolejnych najpopularniejszych państw, do których delegowani są pracownicy z Polski, znalazły się: Francja, Belgia, Szwecja oraz Dania. Blisko połowa organizacji biorących udział w badaniu KPMG (49 proc. wskazań) deleguje pracowników na podstawie aneksu do polskiej umowy o pracę, który zmienia miejsce pracy – czyli oddelegowania. 39 proc. firm deleguje pracowników w ramach podróży służbowej, a 12 proc. na podstawie lokalnej umowy w kraju wykonywania pracy, jednocześnie zawieszając lub rozwiązując w tym okresie polską umowę o pracę.

Większość organizacji (61 proc. wskazań) deleguje pracowników do świadczenia pracy za granicą na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, z czego 39 proc. firm deleguje pracowników na okres od 1 do 3 miesięcy. Pozostałe 4 na 10 firm deleguje pracowników na dłużej niż rok.

"W wyniku wprowadzonych ostatnio zmian formalny okres oddelegowania może trwać do 12 miesięcy. Warto mieć na uwadze, że po tym okresie oddelegowanie nadal będzie możliwe, jednak konieczne będzie zastosowanie, co do zasady, wszelkich warunków zatrudnienia przewidzianych w przepisach państwa przyjmującego, które docelowo zrównają pracowników oddelegowanych ze statusem pracowników krajowych. Na podstawie umotywowanego powiadomienia przedsiębiorstwa delegującego maksymalny okres delegowania będzie mógł zostać wydłużony do 18 miesięcy. Do obliczenia okresu delegowania wliczać należy okresy zastępowania się przez pracowników na tym samym stanowisku pracy" – powiedział cytowany w komunikacie Andrzej Marczak, partner w KPMG.

Reklama

Według KPMG 79 proc. delegowanych pracowników posiada ubezpieczenie społeczne w Polsce, a 21 proc. firm opłaca pracownikom składki na ubezpieczenia społeczne w kraju, do którego ich deleguje. Delegując pracowników do pracy za granicą 67 proc. firm stosowało się do ogółu przepisów lokalnych obowiązujących w państwie przyjmującym. Z kolei 33 proc. firm biorących udział w badaniu nie do końca jest świadoma konieczności stosowania lokalnych przepisów.

Spośród badanych firm 79 proc. przyznało, że zapewnia swoim pracownikom dodatkowe świadczenia związane z oddelegowaniem ich do pracy za granicą. Praktycznie wszystkie firmy biorące udział w badaniu KPMG w Polsce zapewniają delegowanym pracownikom zakwaterowanie w miejscu oddelegowania, a 77 proc. z nich pokrywa koszty podróży delegowanych pracowników do krajów oddelegowania oraz powrotów do Polski. Mniej niż połowa badanych firm przyznała, że zapewnia delegowanym pracownikom dodatkowe świadczenia w formie wyżywienia lub dodatku pieniężnego z tytułu delegowania.