CBOS wskazuje, że "w dobie zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzania kolejnych faz ograniczeń w bezpośrednich kontaktach międzyludzkich media nabrały szczególnego znaczenia nie tylko jako źródło informacji, lecz także dla wielu ludzi stały się swego rodzaju namiastką kontaktów społecznych". "Wydaje się jednak, że nie tylko pandemia, ale też zróżnicowanie polityczne dzisiejszych mediów w Polsce stwarzają szczególny, inny niż we wcześniejszych badaniach, kontekst dla ich oceny" - napisano.

Centrum Badania Opinii Społecznej przekazało, że spośród trzech stacji telewizyjnych, o które zapytano ankietowanych, najlepiej oceniana jest telewizja Polsat. Dobrze o jej działalności wypowiada się siedmiu na dziesięciu ankietowanych (70 proc.), natomiast negatywnie – jeden na dziesięciu (10 proc.), pozostali nie mają zdania na ten temat. W porównaniu z pomiarami z 2019 roku, sprzed pandemii, opinie na temat telewizji Polsat praktycznie się nie zmieniły (w 2019 r. 71 proc. pozytywnie oceniało Polsat).

Z kolei działalność telewizji TVN, która w rankingu CBOS znalazła się na drugim miejscu, dobrze ocenia niespełna trzy piąte ankietowanych (57 proc., spadek o 6 punktów procentowych), zaś źle – prawie jedna czwarta (23 proc., wzrost o 3 punkty). Zwrócono uwagę, że "to najsłabsze opinie o TVN w ostatniej dekadzie".

Oceniono, że "jeszcze silniej w oczach Polaków obniżyła się wiarygodność telewizji publicznej". O TVP z aprobatą wypowiada się tylko niespełna połowa ankietowanych (48 proc.), zaś blisko dwie piąte (38 proc.) uważa, że telewizja publiczna działa źle. "Choć w przypadku telewizji publicznej trend spadkowy notujemy już od 2016 roku, obecny spadek aprobaty jest wyjątkowo znaczący. Pozytywne oceny obniżyły się w podobnym stopniu jedynie między wrześniem 2016 a kwietniem 2017 roku, nie towarzyszył temu jednak równie wyraźny wzrost odsetka głosów krytycznych" - zauważa CBOS.

Reklama

Przekazano, że "najbardziej krytyczne wobec TVP są osoby deklarujące lewicowe poglądy polityczne (67 proc.)". "Negatywne oceny są wprost proporcjonalne do poziomu wykształcenia ‒ wśród osób z wyższym wykształceniem krytycznie wypowiada się na temat działalności TVP 60 proc. badanych, z kolei większość osób z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym ma pozytywne zdanie na ten temat (68 proc.). Pozytywne oceny idą w parze z częstością praktyk religijnych, natomiast negatywnie o TVP wyrażają się w większości osoby w ogóle w nich nieuczestniczące. Telewizja publiczna oceniana jest tym gorzej, im większa jest miejscowość zamieszkania respondenta ‒ w największych aglomeracjach negatywnie TVP ocenia ponad połowa badanych, zaś na wsi i w najmniejszych miastach połowa i więcej ma na ten temat pozytywną opinię. Bardziej krytyczni niż inni są jeszcze młodzi respondenci ‒ w wieku 25-34 lata, a także badani osiągający najwyższe dochody na osobę w rodzinie, zaś w grupach społeczno-zawodowych: kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem oraz uczniowie i studenci" - podało CBOS.

Jak dodano, "postrzeganie poszczególnych nadawców telewizyjnych jest wyraźnie zróżnicowane w zależności od poglądów politycznych i partyjnych sympatii oceniających". "Telewizję publiczną jednoznacznie pozytywnie oceniają jedynie wyborcy PiS i w pewnym stopniu zwolennicy PSL (choć do deklaracji tego elektoratu należy podchodzić z ostrożnością ze względu na jego niewielką liczebność w próbie). Natomiast pozostali wyborcy w większości krytycznie wypowiadają się o działalności TVP, w tym wyjątkowo krytyczni są sympatycy Lewicy, Polski 2050 Szymona Hołowni oraz Koalicji Obywatelskiej" - odnotowano.

CBOS wskazuje, że "odmiennie układają się oceny w przypadku TVN". Jak napisano, "zdecydowanie najlepsze zdanie o tym nadawcy mają wyborcy KO i - trochę rzadziej - Polski 2050, w większości pozytywnie wyrażają się o TVN także zwolennicy PSL oraz Lewicy". "Co ciekawe, również wśród wyborców PiS, mimo przeszło jednej trzeciej krytycznych głosów (36 proc.), przeważają jednak dobre oceny TVN (45 proc.). Jedynie wśród wyborców Konfederacji Wolność i Niepodległość głosów negatywnych jest więcej niż pozytywnych" - przekazano.

Z sondażu wynika, że "Polsat jest nadawcą najmniej kontrowersyjnym". "Aprobują tę telewizję w zdecydowanej większości wyborcy PSL, KO, Polski 2050 i PiS. Pozytywnie wypowiada się o niej także ponad połowa sympatyków Konfederacji. Zwolennicy Lewicy mają o działalności Polsatu najmniej przychylne zdanie, jednak także wśród nich opinie pozytywne zdecydowanie przeważają nad negatywnymi" - podano.

Wśród nadawców radiowych najwyżej oceniane jest najpopularniejsze w tej chwili Radio RMF FM, dobre noty wystawia mu większość badanych (59 proc.), co dwudziesty (5 proc.) ma przeciwne zdanie na ten temat. Na drugim miejscu znalazło się Radio Zet ‒ pozytywnie oceniane przez ponad połowę badanych (51 proc.) i mające również bardzo niewielu przeciwników (4 proc.). Działalność nadawcy publicznego - Polskiego Radia ‒ została oceniona pozytywnie przez 38 proc. dorosłych Polaków, krytyczną opinię wystawiła mu jedna piąta badanych (20 proc.). W tym zestawieniu najmniej popularnym radiem, którego ponad połowa badanych nie podjęła się ocenić, jest Radio Maryja. Działalność Radia Maryja częściej spotyka się z dezaprobatą niż aprobatą, krytycznie ocenia ją 26 proc. ankietowanych, pozytywnie mówi na jej temat 18 proc. badanych.

CBOS oceniło, że "ostatni rok nie był dla radiowców korzystny, obniżyły się oceny wszystkich nadawców". "W największym stopniu pogorszyły się oceny działalności Polskiego Radia (spadek ocen pozytywnych o 11 punktów procentowych). Straciło na wiarygodności także Radio Zet, dobre opinie o nim zmalały o 10 punktów procentowych. W niewiele mniejszym stopniu pogorszyły się opnie o Radiu RMF FM (spadek o 7 punktów). W tym zestawieniu nadawców w najmniejszym stopniu obniżyły się oceny Radia Maryja (spadek głosów aprobaty o 2 punkty)" - napisano.

Dodano, że "wśród radiosłuchaczy sympatyzujących z PiS ‒ w porównaniu z badanymi popierającymi pozostałe ugrupowania - zdecydowanie pozytywnie oceniane jest radio publiczne oraz Radio Maryja (chociaż zapewne ponad połowa nie słucha tego radia, ponieważ nie podejmuje się go oceniać)". "Zwolennicy Lewicy i Koalicji Obywatelskiej najbardziej krytycznie oceniają radio publiczne finansowane z pieniędzy wszystkich podatników, połowa lub więcej spośród nich ma o jego działalności negatywną opinię. Radio Maryja cieszy się - poza wyborcami PiS - stosunkowo lepszą opinią sympatyków Konfederacji i PSL, natomiast negatywnie ocenia działalność tej rozgłośni prawie trzy piąte zwolenników KO i Lewicy" - wynika z sondażu CBOS.

Radia komercyjne budzą mniej kontrowersji politycznych. Najlepiej pod tym względem oceniane jest Radio RFM FM, najbardziej pozytywnie o jego działalności wypowiadają się wyborcy KO, PSL i Polski 2050. Nawet wśród najmniej przychylnych zwolenników Lewicy połowa wystawia mu pozytywne noty. Nieco mniej głosów pozytywnych zbiera Radio Zet, najlepiej oceniane przez sympatyków KO i Polski 2050, relatywnie mniej przychylnie o jego działalności wypowiadają się zwolennicy PiS oraz Lewicy.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 28 września do 8 października 2020 roku na próbie liczącej 1133 osoby (w tym: 65,3 proc. metodą CAPI, 22,9 proc. – CATI i 11,7 proc. – CAWI).