Jednocześnie Centralny Bank Irlandii zatwierdził prospekt emisyjny dla programu EMTN. Na podstawie programu EMTN spółka będzie mogła dokonywać wielokrotnych emisji euroobligacji, w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej i terminach zapadalności.

"W ramach programu EMTN łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych euroobligacji w żadnym czasie nie przekroczy kwoty 5 mld euro lub równowartości tej kwoty w innych walutach. Program EMTN otrzymał oceny ratingowe na poziomie Baa2 od agencji Moody's Investors Service oraz BBB- od agencji Fitch Ratings" - czytamy w komunikacie.

W celu umożliwienia wyemitowania euroobligacji jako tzw. obligacji zielonych lub zrównoważonych spółka opracowała zasady zielonego/zrównoważonego finansowania (Green Finance Framework). Spółka określiła w nich cele zielonego finansowania, na które przeznaczane będą środki z emisji euroobligacji.

"W najbliższym czasie spółka planuje pierwszą emisję euroobligacji w ramach Programu EMTN. Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym Euronext Dublin, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub innego podmiotu" - podsumowano.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)