W związku z ograniczeniami w produkcji i zbycie świń związanymi z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF), producenci świń prowadzący chów lub hodowlę świń na obszarach z ograniczeniami ponoszą skutki tych ograniczeń w postaci obniżenia dochodów z tej działalności - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

W związku z tym uruchomiona zostanie pomoc dla rolników zajmujących się hodowlą świń na obszarze z ograniczeniami wywołanymi ASF. Jednakże część producentów nie ma możliwości wykazania obniżenia dochodu z uwagi na znaczny wzrost produkcji świń.

"W projektowanym rozporządzeniu proponuje się wprowadzenie odrębnego sposobu wyliczania kwoty obniżonego dochodu w przypadku producentów, którzy w ciągu 12 miesięcy, za które jest składany wniosek o pomoc, zwiększyli produkcję świń o co najmniej 25 proc. w stosunku do średniej z trzech lat poprzedzających ten okres" - wyjaśniają autorzy projektu.

Reklama

W takim przypadku kwota obniżonego dochodu będzie obliczana jako różnica między iloczynem liczby świń sprzedanych w ciągu 12 miesięcy wskazanych we wniosku o pomoc i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tych miesiącach a iloczynem liczby świń sprzedanych w ciągu 12 miesięcy wskazanych we wniosku o pomoc i średniej ceny sprzedaży świń w kolejnych trzech latach przed 12 miesiącami objętymi wnioskiem albo średniej ceny sprzedaży świń w ciągu trzech lat z okresu pięcioletniego poprzedzającego 12 miesięcy objętych wnioskiem, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wartości utraconego dochodu.

Pomoc zostanie sfinansowana w ramach środków przewidzianych na pomoc dotyczącą wyrównania dochodów dla producentów świń z obszarów objętych ograniczeniami w związku z ASF. Na ten cel w 2021 r. zaplanowano 150 mln zł.

W ocenie skutków regulacji wskazano, że sprawa dotyczy ponad 3,8 tys. hodowców świń.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.