Jak wyjaśnił UKE na swojej stronie internetowej, usługi dostępu wysokiej jakości (ang. High Quality Access) polegają na wykorzystaniu łączy dzierżawionych dla celów łączności telekomunikacyjnej. Transmisja za pośrednictwem łączy dzierżawionych (zwykle są to dedykowane łącza przeznaczone dla konkretnego odbiorcy), odbywa się bez żadnych opóźnień, jest dokonywana w czasie rzeczywistym, a odbiorcami takich usług są głównie przedsiębiorstwa dla których szybka i bezpieczna łączność jest niezwykle istotna.

UKE wskazał, że rynek usług wysokiej jakości był dotychczas rynkiem częściowo regulowanym. W 2015 r. Prezes UKE przeprowadził analizę tego rynku i na podstawie jej wyników zdecydował się podzielić go na dwa rynki: rynek do 2 Mb/s włącznie oraz na rynek powyżej 2 Mb/s. Powodem dla takiego podziału była silna pozycja ekonomiczna Orange Polska na rynku do 2 Mb/s włącznie oraz wysokie udziały rynkowe tego operatora. Spółka została wyznaczona jako przedsiębiorca o znaczącej pozycji i zostały nałożone na nią obowiązki regulacyjne, mające na celu przeciwdziałanie ewentualnym nieuczciwym praktykom rynkowym.

Według komunikatu UKE, kolejna analiza rynkowa przeprowadzona w 2020 r. wykazała, że na Rynku 4/2014 do 2 Mb/s włącznie występuje skuteczna konkurencja i żaden z operatorów nie posiada przewagi konkurencyjnej, która uzasadniałaby, aby wyznaczyć go jako podmiot o znaczącej pozycji rynkowej – samodzielnie lub kolektywnie.

Tym samym Prezes UKE podjął decyzję o deregulacji Rynku 4/2014 do 2 Mb/s włącznie oraz uchyleniu obowiązków regulacyjnych nałożonych na Orange Polska w 2015 r. Określił termin uchylenia obowiązków regulacyjnych na 180 dni, z wyjątkiem obowiązku dostępu, który to obowiązek, w odniesieniu do uzasadnionych wniosków przedsiębiorców telekomunikacyjnych o zapewnienie im dostępu telekomunikacyjnego, zostaje uchylony z dniem otrzymania przez OPL decyzji deregulacyjnej (operator nie będzie zobligowany uwzględniać nowych wniosków w zakresie dostępu na warunkach regulowanych).

Reklama

Prezes UKE stwierdził także, iż podobnie jak w 2015 r., na Rynku 4/2014 powyżej 2 Mb/s występuje skuteczna konkurencja. Żaden z podmiotów nie posiada znaczącej pozycji rynkowej (samodzielnie lub kolektywnie), która uzasadniałaby jego regulację. Uwzględniając stan Rynku 4/2014 powyżej 2 Mb/s, podjął decyzję o wydaniu postanowienia o skutecznej konkurencji.

Rozstrzygając w sprawie, Prezes UKE uwzględnił również fakt, iż na obu rynkach nie występują zaburzenia konkurencji, ograniczenia w ich rozwoju czy przejawy zmowy cenowej.

W jego ocenie podaż jest uwarunkowana zapotrzebowaniem na konkretne rozwiązania dla klienta, a żaden z podmiotów nie posiada na tyle silnej pozycji ekonomicznej, aby móc działać niezależnie od konkurencji lub narzucać nieuczciwe warunki ofertowe dla odbiorców swoich usług.