Zysk operacyjny wyniósł 524 mln zł wobec 494,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 248,2 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 3 069,1 mln zł rok wcześniej.

"Zysk EBITDA wzrósł o 64,5 mln zł (+6,1%) r/r do poziomu 1 126,3 mln zł w IV kw. 2020 r. Marża EBITDA wyniosła 34,7% (+0,1 pkt proc.) r/r. Motorem wzrostu zysku EBITDA była przede wszystkim pozytywna dynamika wzrostu przychodów, wynikająca m.in. ze wzrostu przychodów detalicznych oraz wyższych przychodów z reklamy telewizyjnej i sponsoringu, jak również konsolidacja pozytywnego wyniku EBITDA Grupy Interia.pl" - czytamy w raporcie.

Wydatki na reklamę i sponsoring w IV kw. wzrosły o 2,4% r/r do 1 356 mln zł. Przychody z reklamy i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat wzrosły o 4,5% r/r do 396 mln zł wobec 379 mln zł zanotowanych w IV kw. 2019 r. "W efekcie nasz udział w rynku reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrósł do poziomu 29,2%" - czytamy w prezentacji spółki.

Bez uwzględnienia kosztów związanych z COVID-19, w tym darowizn, w łącznej kwocie 1,1 mln zł skorygowany zysk EBITDA był wyższy o 65,6 mln zł (+6,2%) r/r, przy marży skorygowanej EBITDA na poziomie 34,7% (+0,1 pkt proc.) r/r.

"Nasze całkowite przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów wzrosły w czwartym kwartale 2020 roku o 179,1 mln zł (+5,8%) r/r. Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych wzrosły o 41,7 mln zł (+2,6%) r/r przede wszystkim w wyniku skutecznej realizacji naszej strategii budowania wartości klienta, odzwierciedlonej w postaci wzrostu ARPU klientów kontraktowych i usług przedpłaconych" - czytamy w raporcie.

Przychody hurtowe wzrosły o 118,5 mln zł (+12,8%) r/r. Wzrost przychodów z tytuły reklamy związany głównie z konsolidacją wyników Grupy Interia od lipca 2020 roku oraz wyższymi przychodami z reklamy telewizyjnej i sponsoringu został dodatkowo wsparty przez istotny wzrost przychodów z rozliczeń międzyoperatorskich, będący wynikiem wydłużenia czasu trwania połączeń głosowych wykonywanych w okresie epidemii COVID-19, oraz przez wyższe przychody ze sprzedaży kanałów do operatorów kablowych i satelitarnych, podano także.

"Przychody ze sprzedaży sprzętu zmniejszyły się o 21 mln zł (-4,7%) r/r w wyniku niższego wolumenu sprzedanego sprzętu, co spowodowane było wprowadzonymi w listopadzie i grudniu 2020 roku administracyjnymi ograniczeniami w handlu wprowadzonymi na skutek epidemii COVID-19. Pozostałe przychody ze sprzedaży wzrosły o 39,9 mln zł (+49,9%) r/r przede wszystkim w wyniku konsolidacji przychodów spółki Esoleo, zajmującej się sprzedażą instalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych oraz na rynku B2B" - czytamy także.

W całym 2020 r. spółka miała 1 141,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 100,6 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 11 962,9 mln zł w porównaniu z 11 676,1 mln zł rok wcześniej.

"W 2020 roku osiągnęliśmy stabilny r/r wynik EBITDA w wysokości 4 191,9 mln zł. Marża EBITDA wyniosła 35%. W skali całego roku utrzymaliśmy stabilny wynik EBITDA pomimo turbulencji wywołanych epidemią COVID-19, w tym załamania na rynku reklamy odnotowanym w drugim kwartale 2020 roku i ujęciem dodatkowych kosztów związanych z epidemią COVID-19, w tym z darowiznami udzielonymi przez Grupę Polsat na cele walki z epidemią w Polsce" - czytamy dalej.

Bez uwzględnienia dodatkowych kosztów dotyczących COVID-19, w tym darowizn, w łącznej kwocie 45,9 mln zł skorygowany zysk EBITDA był wyższy o 41,1 mln zł (+1%) r/r, przy marży EBITDA na poziomie 35,4% (+0,5 pkt proc. r/r).

"Wydatki na reklamę i sponsoring spadły o 10,1% r/r do 3 938 mln zł w całym 2020 r. wobec 4 382 mln zł [rok wcześniej]. Przychody z reklamy i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat spadły o 8,2% r/r do 1 124 mln zł wobec 1 224 mln zł zanotowanych 2019 r. Dynamika przychodów z reklamy i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat powyżej dynamiki rynku. W efekcie nasz udział w rynku reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrósł do poziomu 29,2%" - czytamy w prezentacji.

"Nasze całkowite przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów wzrosły w 2020 roku o 286,8 mln zł (+2,5%) r/r do poziomu 11 962,9 mln zł. Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych rosły nieznacznie o 21,6 mln zł (+0,3%) r/r. Uzyskanie pozytywnej dynamiki przychodów detalicznych pomimo wynikającej ze stanu epidemii COVID-19, utrzymującej się negatywnej presji na przychody detaliczne z tytułu roamingu międzynarodowego od klientów indywidualnych i biznesowych oraz strukturalnej presji na przychody z telefonii stacjonarnej oferowanej przez Netię było możliwe dzięki skutecznej realizacji naszej strategii budowania wartości klienta" - czytamy dalej.

Przychody hurtowe wzrosły o 176,5 mln zł (+5,3%) r/r. Znaczący wzrost przychodów z rozliczeń międzyoperatorskich, będący wynikiem silnego wzrostu wolumenu połączeń głosowych w czasie epidemii COVID-19, a także wyższe przychody ze sprzedaży kanałów do operatorów kablowych i satelitarnych skompensowały ubytek przychodów reklamowych wywołany lockdownem spowodowanym epidemią COVID-19 w drugim kwartale 2020 roku. Przychody ze sprzedaży sprzętu wzrosły o 11,7 mln zł (+0,7%) r/r. Tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży sprzętu wyhamowało głównie na skutek okresowych ograniczeń administracyjnych w handlu wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19 w marcu i kwietniu oraz w listopadzie i grudniu 2020 roku, podano także.

Pozostałe przychody ze sprzedaży wzrosły o 77 mln zł (+27,3%) r/r. Wzrost spowodowany był przede wszystkim rosnącymi przychodami z odsetek od sprzedaży ratalnej sprzętu dla klientów detalicznych oraz konsolidacją przychodów spółki Esoleo, zajmującej się sprzedażą instalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych oraz na rynku B2B.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 405 mln zł wobec 586,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)