Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Wikana w toku trwających prac nad sprawozdaniem finansowym spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019 dokonała weryfikacji wartości godziwej posiadanych aktywów trwałych oraz analizy ściągalności należności, podała spółka.
"Wobec powyższego w dniu 19 lutego 2020 r. została podjęta decyzja o utworzeniu na koniec ww. okresu sprawozdawczego następujących odpisów aktualizujących bilansową wartość aktywów:
- na kwotę 2,5 mln zł ze względu na trwałą utratę wartości projektu z segmentu OZE,
- na kwotę 2,1 mln zł ze względu na toczące się postępowanie sądowe" - czytamy w komunikacie.
Odpisy zostaną ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Wikana za rok obrotowy 2019 i obciążą bezpośrednio wynik z działalności operacyjnej, wskazano również.
Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)