Projekt, opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji, zakłada zmiany w 19 ustawach, w tym - w ustawie Prawo Bankowe, ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, a także ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu. Dzięki projektowanej ustawie zmiany wprowadzone zostaną również w regulacjach dotyczących nadzoru nad rynkiem finansowym i kapitałowym, a także w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.

W uzasadnieniu do projektu czytamy, iż jego celem jest "uporządkowanie i usprawnienie funkcjonowania instytucji rynku finansowego, w szczególności w zakresie eliminacji barier dostępu do rynku finansowego, usprawnienia nadzoru nad rynkiem finansowym, ochrony klientów instytucji finansowym, ochrony klientów instytucji finansowych, ochrony akcjonariuszy mniejszościowych i spółkach publicznych oraz zwiększenia poziomu cyfryzacji w realizacji przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) obowiązków nadzorczych".

Reklama

Według autorów projektu, zmiany mają także ujednolicić rozwiązania dotyczące uprawnień poszczególnych służb do uzyskiwania informacji zawierających tajemnice prawnie chronione, a także rozszerzyć obowiązek zachowania w tajemnicy informacji o przekazaniu danych uprawnionym służbom.

Wśród proponowanych w projekcie regulacji znajdują się m.in. zmiany w wezwaniach na akcje. Projekt zakłada poprawienie funkcjonowania instytucji wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych, ustanowienie progu 50 proc. ogólnej liczby głosów na walnym gromadzeniu jako progu przejęcia kontroli rodzącego obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji, ukształtowanie jednolitego modelu wezwania obligatoryjnego jako wezwania następczego, a także wprowadzenie mechanizmu wezwania dobrowolnego na wszystkie pozostałe akcje spółki publicznej.

W projekcie proponuje się również dostosowanie przepisów Prawa bankowego do Wytycznych Europejskiego Nadzoru Bankowego ws. outsourcingu i wprowadzenie obowiązku notyfikacji do KNF przy zamiarze zawarcia umowy outsourcingowej.

Zgodnie z projektem KNF ma uzyskać uprawnienie do powołania kuratora dla emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. Przewidziano też dodanie zorganizowanej platformy obrotu jako kolejnego typu rynku, gdzie może być wykonywany zorganizowany obrót skarbowymi papierami wartościowymi. (PAP)

mfr/ mmu/