Projekt został już skierowany do pierwszego czytania w Sejmie. Jak wynika z OSR, skutki zmian podatkowych dla budżetu państwa to 6 486 mln zł w roku przyszłym i 42 836 mln zł do roku 2031. Po stronie jednostek samorządu terytorialnego ubytek ma wynieść 11 922 mln zł w 2022 r. i 112 426 mln zł do roku 2031.

Beneficjentem planowanych zmian ma być natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), którego dochody ze względu na zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej mają zwiększyć się o 7 003 mln zł w roku przyszłym i o 72 334 mln zł do roku 2031.

Reklama

"Straty samorządów będą rekompensowane i stabilizowane ustawą o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z implementacją programu 'Polski Ład' w 2022 r. i w kolejnych latach poprzez m.in.: dodatkowe środki w kwocie 8 mld zł na realizację zadań własnych JST (wypłacone już w 2021 r.), subwencję rozwojową, rozwiązania gwarantujące JST przewidywalne dochody JST z tytułu PIT i CIT w danym roku budżetowym (w 12 równych ratach miesięcznych) oraz regułę dochodową, która zapewni samorządom długookresową stabilizację finansową" - czytamy w OSR.

Rząd dokonał też oszacowania skutków dla sektora finansów publicznych reformy klina podatkowo- składkowego w cenach stałych z 2022 r. Skutki te mają wynieść łącznie minus 16 495 mln zł w roku przyszłym (w tym ubytek po stronie budżetu państwa wyniesie - jak wynika z OSR - 9 953 mln zł, a po stronie jednostek samorządu terytorialnego 13 545 mln zł, natomiast dochody NFZ mają wzrosnąć o 7 003 mln zł). Łącznie do 2031 roku skutki te mają wynieść minus 130 119 mln (ubytek dla budżetu to 77 346 mln zł, dla JST o 125 107 mln zł, wzrost wpływów do NFZ o 72 334 mln zł).

"Przychody oraz koszty uzyskania przychodu podatników opodatkowanych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz podatników prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną według 19% stawki, a także składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zostały skorygowane z uwzględnieniem prognozowanej dynamiki wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi prognozowanej dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz prognozowanej waloryzacji emerytur pomiędzy 2018 r. i 2023 r." - czytamy w OSR.

Prognozę przychodów wykazywanych w zeznaniu podatkowym PIT-28 wykonano z wykorzystaniem dynamiki wzrostu średniego przychodu wynikającego z zeznań podatkowych PIT-28 złożonych za lata 2017-2019. Podatek opłacany w formie karty podatkowej w wariancie bazowym waloryzowano nominalną dynamiką wzrostu PKB, podano także.

Wykonano dodatkowe doszacowanie skutku dla SFP, które uwzględnia korektę o wzrost liczby emerytów i tzw. "13-stą emeryturę". Uwzględniono szacunkowy skutek wynikający z rezygnacji z podatku liniowego i powrót na opodatkowanie według skali podatkowej podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą ze względu na wzrost progu opłacalności, powyżej którego korzystniejsze jest rozliczanie się korzystając z liniowej 19-proc. stawki podatku PIT. Uwzględniono również efekt fiskalny przejść między opodatkowaniem na zasadach ogólnych.

Projektowane zmiany zakładają m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i drugiego progu podatkowego na 120 tys. zł, oraz naliczania 9-proc. składki zdrowotnej liniowo od dochodu. Wysokość składki zdrowotnej od "liniowców" od 2022 r. wynosić ma 4,9%.

Dla firm o rocznych przychodach do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej ma wynieść 60% przeciętnego wynagrodzenia, dla przychodów do 300 tys. zł 100% przeciętnego wynagrodzenia, a dla wyższych 180% przeciętnego wynagrodzenia. U osób rozliczających się za pomocą karty podatkowej podstawą obliczenia 9% składki będzie nie wysokość średniego, a minimalnego wynagrodzenia.

Projekt nowelizacji wprowadza tzw. ulgę na powrót. Jak wynika z OSR, jej koszt oszacowano na 5 394 mln zł do 2031 r. (w tym dla budżetu państwa to byłby koszt 2 690 mln zł, a dla JST 2 704 mln zł).

Zakłada też kilkanaście zmian dot. nowych rozwiązań dla biznesu, w tym ulg podatkowych oraz przedłużenie terminu rozliczania niektórych z nich oraz zniesienie limitu przychodów (100 mln zł) i dopuszczenie do estońskiego CIT także spółdzielni, spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Zniesione ma zostać opodatkowanie na wejściu i na wyjściu.

Planowane jest także wprowadzenie podatku od wielkich koncernów, ma dotyczyć dochodów i przychodów z działalności operacyjnej spółek kapitałowych, których udział dochodów w Wynosić ma 0,4% osiąganych przez firmy przychodów plus 10% nadmiarowych płatności biernych.