Mediana całkowitego wynagrodzenia członka zarządu spółki notowanej na warszawskiej giełdzie w 2019 r. wynosiła 1,2 mln zł. Badaniem objęto spółki należące do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 - czytamy w raporcie.

Jak wskazał Karol Raźniewski z EY, od 2018 roku, od kiedy przeprowadzono pierwszą edycję badania, obserwowany jest stabilny wzrost wynagrodzeń najwyższej kadry kierowniczej. "Wzrost ten odpowiadał dotychczas ogólnym trendom wzrostu płac oraz koniunkturze, sprzyjającej osiąganiu przez spółki wysokich wyników, od których uzależniona jest część wynagrodzeń zarządów" - dodał.

Jak ocenił, sytuacja związana z pandemią zapewne odwróci trend i można się spodziewać, że w 2020 roku zobaczymy spadki wynagrodzeń, spowodowane nie tylko pogorszeniem koniunktury gospodarczej, ale również spadkami kursów akcji części spółek.

Reklama

Ostatnie lata badań prowadzonych przez EY pokazują, że im większa spółka, tym wyższe wynagrodzenia wypłaca osobom zarządzającym. Jednak nie tylko wielkość przedsiębiorstwa, ale również branża, w której działa firma warunkuje wysokość wynagrodzeń jej kadry zarządzającej. Najwyższe wynagrodzenia odnotowano w 2019 r. w spółkach z branży technologicznej oraz finansowej, natomiast najniższe - w ochronie zdrowia oraz w branży chemicznej - czytamy.

Jak wskazują autorzy raportu, należy przy tym mieć na uwadze, że wynagrodzenia w spółkach Skarbu Państwa regulowane są przepisami tzw. ustawy kominowej, określającej wysokość wynagrodzenia zarządu i rady nadzorczej. "W polskich spółkach nadal dominuje wynagrodzenie stałe. Wynagrodzenie zmienne krótko- i długoterminowe stanowi nadal średnio około 40 proc. wypłaty kluczowego managera. Biorąc pod uwagę cele, których realizacja jest warunkiem otrzymania wynagrodzenia zmiennego, premii, aktualnie tylko 35 proc. spółek zawarło w sprawozdaniu informację o celach wyznaczanych członkom zarządu. Wśród nich najpopularniejsze są zysk netto i EBITDA" - podali.

Dodali, że bieżący rok przyniósł zmiany w zakresie obowiązków raportowania wynagrodzeń przez spółki notowane. Do końca czerwca 2021 r. mają one obowiązek opublikować szczegółowe sprawozdanie z wynagrodzeń zarządu i rady nadzorczej.

"Zbadaliśmy polityki wynagrodzeń spółek z WIG20 i WIG40. Nie wszystkie z nich wypełniły ustawowy obowiązek opublikowania polityk. Co więcej, znaczna część polityk zawiera tylko część wymaganych elementów. Na przykład niecałe 40 proc. firm jasno określiło kryteria przyznawania wynagrodzeń zmiennych, a 60 proc. spółek stosujących wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych podało informację o okresie jego odroczenia" - zaznaczył Raźniewski.

Dodał, że na etapie sporządzania sprawozdania, które podlega badaniu biegłego rewidenta, trudniej będzie ominąć zapisy ustawy. A warto nadmienić, że wymaga ona podania bardzo szczegółowych informacji i danych w porównaniu do aktualnych praktyk większości spółek.

Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek giełdowych w Polsce” opisuje praktyki kształtowania wynagrodzeń w dużych i średnich spółkach akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Badaniem objęte zostały spółki giełdowe z najważniejszych indeksów – WIG20, WIG40 i WIG80, które na sierpień 2020 r. opublikowały swoje sprawozdania roczne.