Program "Mama 4 plus" jest skierowany przede wszystkim do seniorów, którzy nie zdobyli prawa do minimalnej emerytury, a wychowali co najmniej czworo dzieci. Po marcowej waloryzacji świadczeń dodatek może wynieść nawet 1780,96 zł.

Mama 4 plus: Zasady przyznawania świadczenia

Świadczenie "Mama 4 plus" jest przyznawane osobom, które ukończyły wiek emerytalny - dla kobiet wynosi on 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat - i które wychowały przynajmniej czworo dzieci. Warunkiem koniecznym jest również to, że beneficjenci nie osiągnęli minimalnego progu emerytury, który obecnie wynosi 1780,96 zł. Program jest szczególnie kierowany do kobiet, które zrezygnowały z pracy na rzecz opieki nad dziećmi, co nie pozwoliło im na uzbieranie wystarczających składek emerytalnych.

Reklama

Nie oznacza to jednak, że mężczyźni nie mogą ubiegać się o ten dodatek. Konieczne jest wykazanie, że matka dzieci nie wychowywała ich, zmarła lub porzuciła rodzinę. Niemniej jednak, według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obecnie z programu korzysta około 60 tysięcy osób, z czego zdecydowana większość to kobiety. Mężczyźni stanowią zaledwie0,1 proc. beneficjentów.

Mama 4 plus: Zasady przyznawania świadczenia

Aby ubiegać się o świadczenie, należy złożyć wniosek w lokalnym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające liczbę wychowanych dzieci oraz obecną sytuację materialną, co obejmuje m.in. numery PESEL dzieci czy oświadczenie o sytuacji rodzinnej i majątkowej.

Mama 4 plus: Kiedy można stracić prawo do świadczenia?

Świadczenie "Mama 4 plus" jest przyznawane jako forma wsparcia dla osób, które nie mają innych możliwości samodzielnego utrzymania. ZUS ma zatem prawo wstrzymać wypłatę świadczenia w sytuacji, gdy beneficjent zaczyna otrzymywać inne świadczenie emerytalne lub podejmie zatrudnienie. Wszelkie zmiany w sytuacji materialnej świadczeniobiorcy powinny być niezwłocznie zgłaszane do ZUS.