"Wezwaniem objętych jest 114 173 459 akcji, uprawniających do 114 173 459 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 34,02% kapitału zakładowego spółki i 34,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Wszystkie akcje objęte wezwaniem, […] w tym (i) wszystkie akcje na okaziciela (tj. 114 171 459 akcji na okaziciela); oraz (ii) wszystkie akcje imienne (tj. 2 000 akcji imiennych), stanowią akcje zdematerializowane" - czytamy w informacji.

W wyniku wezwania wzywający zamierza uzyskać 100% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki, tj. 335 578 344 akcje uprawniające do 335 578 344 głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

"Akcje objęte wezwaniem, w tym akcje imienne, będą nabywane po cenie 4,8 zł za jedną akcję" - czytamy dalej.

Zapisy potrwają od 15 stycznia 2021 r. do 26 lutego 2021 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 3 marca, a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji - 8 marca 2021 r.

"Wzywający nie zamierza wprowadzać istotnych zmian w stosunku do dotychczasowej działalności operacyjnej emitenta po nabyciu akcji w wyniku wezwania. Wzywający traktuje spółkę jako długoterminową inwestycję o charakterze strategicznym. Po przeprowadzeniu wezwania wzywający zamierza kontynuować wzajemną współpracę ze spółką w ramach struktur organizacyjnych grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu. Wzywający nie zamierza zmniejszać udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Ponadto, jeśli w wyniku wezwania wzywający nie nabędzie wszystkich akcji objętych wezwaniem, tj. 114 173 459 akcji, wzywający nie wyklucza dalszego zwiększania swojego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - napisano także w materiale.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem (65,98% kapitału) jest Cyfrowy Polsat.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.