Zysk operacyjny wyniósł 69,68 mln zł wobec 17,42 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 119,42 mln zł wobec 26,11 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 641,06 mln zł w 2022 r. wobec 2 022,02 mln zł rok wcześniej.

"W segmencie mięso i wędliny grupa ponownie osiągnęła dobre wyniki, co było w głównej mierze zasługą sprawnie funkcjonującej, mimo kurczącego się rynku, sieci dystrybucji Gobarto. Nieco gorsze wyniki zanotował obszar ubojowo-rozbiorowy, ze względu na relatywnie niskie ceny mięsa wieprzowego w stosunku do cen trzody, przy jednoczesnej presji niskich cen z importu. Ostateczna ocena wyników w tym segmencie jest jednak pozytywna. Segment zboża zanotował rekordowe wyniki sprzedaży. Ich znacząca poprawa to efekt dużych wzrostów cen zbóż, osiąganych jeszcze przed dużymi podwyżkami cen nawozów i środków ochrony roślin, co skutkowało relatywnie niskimi kosztami produkcji. Bardzo dobre wyniki osiągnęły również biogazownie, czemu sprzyjały wysokie ceny energii elektrycznej oraz nawozów. Funkcjonowanie grupy w tym obszarze pozwoliło na zniwelowanie skutku wzrostów cen energii. Docelowo grupa zmierza do zrównoważenia energetycznego w całym obszarze działalności. Do osiągania dobrych wyników przyczyniła się również sprzedaż aktywów inwestycyjnych oraz wyłączonych z bieżącej działalności operacyjnej. Podsumowując, pod kątem wyników był to dla grupy bardzo dobry rok, co przełożyło się na uzyskanie dobrych wskaźników finansowych - rentowności EBITDA na poziomie 4,5% oraz wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie 1,4" - napisał prezes Marcin Śliwiński w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 17,82 mln zł wobec 11,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Gobarto to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r.

(ISBnews)