Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 3 374 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 3 336 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 7 630 mln zł wobec 7 469 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowany przypis składki brutto wyniósł 26 710 mln zł w 2022 r. wobec 25 080 mln zł rok wcześniej.

"Na zmianę przypisu składki brutto (z wyłączeniem składki między segmentami) największy wpływ miały:

- wzrost o 755 mln zł (+23,6%, do poziomu 3 954 mln zł) przypisu składki w segmencie klienta korporacyjnego - w tym ubezpieczeń od ognia i innych szkód rzeczowych w konsekwencji wznowienia długoterminowej umowy o wysokiej wartości i zwiększenia przypisu składki z umowy z klientem z branży paliwowo-energetycznej;

Reklama

- wzrost o 654 mln zł (+6,0% r/r, do poziomu 11 549 mln zł) sprzedaży w segmencie klienta masowego w Polsce - w tym głównie ubezpieczeń komunikacyjnych Auto Casco w związku z wysoką dynamiką liczby ubezpieczeń przy jednoczesnym wzroście średniej składki, ubezpieczeń szkód powodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych głównie wskutek wyższej sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych dotowanych(wpływ wyższej niż przed rokiem puli dotacji z budżetu państwa), ubezpieczeń budynków i nieruchomości;

- wzrost o 492 mln zł (+26,4% r/r, do poziomu 2 359 mln zł) sprzedaży w spółkach bałtyckich w tym głównie ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych Auto Casco oraz zdrowotnych;

- wzrost o 136 mln zł (+1,9% r/r, do poziomu 7 166 mln zł) sprzedaży ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych - w szczególności zdrowotnych zawieranych w formie grupowej lub kontynuowanej oraz aktywnej dosprzedaży innych ubezpieczeń dodatkowych w produktach indywidualnie kontynuowanych;

- spadek o 299 mln zł (-17,1% r/r, do poziomu 1 451 mln zł) przypisu składki w segmencie ubezpieczeń indywidualnych na życie, w tym produktów inwestycyjnych w kanale bancassurance w efekcie ograniczenia współpracy z jednym z zewnętrznych dystrybutorów przy spadku dynamiki sprzedaży w produktach oferowanych we współpracy z bankami w ramach Grupy PZU" - czytamy w sprawozdaniu.

"Wiedząc z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się nasi klienci, zrobiliśmy wiele, by jak najlepiej dopasować naszą ofertę do ich potrzeb i oczekiwań, zapewniając im przy tym wysoki poziom tak pożądanego dziś bezpieczeństwa. Dzięki temu w 2022 r. wypracowaliśmy rekordowy przypis składki na poziomie 26,7 mld zł, co oznacza wzrost o 1,6 mld zł, tj. 6,5% w porównaniu z rokiem poprzednim, a także przekroczenie celu strategicznego. W samym IV kwartale ub.r. sprzedaż ubezpieczeń osiągnęła niemal 7,7 mld zł, rosnąc o 12,3% r/r, co także jest historycznie najlepszym wynikiem. Osiągnęliśmy bardzo dobre rezultaty zwłaszcza w segmencie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, gdzie sprzedaż w ub.r. wzrosła o 10%, a w samym IV kw. o 13,6%, przy utrzymaniu ich wysokiej rentowności. Pokazuje to, że nawet z pozycji lidera z największym udziałem w bardzo konkurencyjnym rynku ubezpieczeniowym potrafimy ciągle rozwijać nasz podstawowy biznes - powiedziała prezes PZU dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, cytowana w komunikacie.

Zebrana przez Grupę PZU na rynku polskim składka w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych wzrosła w całym 2022 r. o 10% - do 15,5 mld zł, a w IV kw. o 13,6% r/r - do ponad 4,6 mld zł. Szło to w parze z utrzymaniem dobrej rentowności ubezpieczeń majątkowych - w 2022 r. wskaźnik mieszany (COR) wyniósł 89,8%. Najmocniejszy wzrost sprzedaży r/r PZU osiągnął w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych - o 15,1% (w samym IV kw. o 20,8% r/r), szczególnie w obszarze ubezpieczeń korporacyjnych (o 37,5% w całym roku i 50,8% w IV kw.). W segmencie komunikacyjnym przypis składki w 2022 r. wzrósł o 6,4%, a w IV kw. o 7,2% r/r, przy czym nastąpiło to głównie dzięki bardzo dobrej dynamice sprzedaży polis autocasco, która wzrosła w całym ub.r. o 14,5%, a w IV kw. o 13,4% r/r.

Na rynku polskim zebrana w ubezpieczeniach na życie składka wyniosła w 2022 r. 8,6 mld zł (spadek o 1,9% r/r), a w samym IV kw. ponad 2,3 mld zł (wzrost o 8,5% r/r), przy wzroście rentowności o 4,5 pkt. proc. do poziomu 17,3% (w IV kw. o 9,7 p.p. do 19,2%), podano.

"W kluczowym segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (IK) przypis składki wzrósł o 1,9% (w IV kw. o 2,4% r/r), głównie dzięki rosnącej sprzedaży dodatków zdrowotnych do produktów ochronnych, umożliwiających dostęp do lekarzy specjalistów, rehabilitacji ambulatoryjnej, wybranych badań i zabiegów. Na koniec ub.r. PZU Życie posiadał w portfelu już blisko 2,7 mln aktywnych umów zdrowotnych po stronie ubezpieczeniowej. Marża w ubezpieczeniach grupowych i IK w ub.r. wzrosła o 5 p.p. do 17,4%, a w samym IV kw. aż o 14,3 p.p. do 21,7%. Wpłynęła na to dużo niższa szkodowość, wynikająca z malejącego wpływu zdarzeń związanych z pandemią COVID-19 (powrót śmiertelności do typowych, sezonowych poziomów)" - czytamy w komunikacie.

Odszkodowania i świadczenia netto (z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych) osiągnęły w 2022 roku wartość 15 542 mln zł i były o 1,2% niższe niż w poprzednim roku. Na zmianę wpłynęły przede wszystkim:

Zwrot na kapitale (ROE) osiągnął poziom 19,5%, tj. o 0,9 pkt proc. więcej niż rok wcześniej i o 2,1 pkt proc. powyżej ambicji strategicznych, podano także.

Zwrot na portfelu głównym w całym ub.r. wyniósł 5,2%, a w IV kw. 6,8%, głównie dzięki dużemu wzrostowi wyniku odsetkowego (instrumenty dłużne stanowią 77% portfela, w tym dług skarbowy 59%) oraz dobremu wynikowi w portfelu nieruchomości. Środowisko wysokich stóp procentowych pozwoliło Grupie PZU na optymalizację portfela inwestycyjnego przez odnawianie zapadających obligacji skarbowych po wyższych rentownościach. Wpłynęło jednak też na spadek sprzedaży kredytów hipotecznych i pogorszenie wyników Banku Pekao i Alior Banku z Grupy PZU. Pomimo redukcji popytu kredytowego i wzrostu kosztów funkcjonowania sektora bankowego, w 2022 r. kontrybucja działalności bankowej do wyniku Grupy PZU wyniosła 580 mln zł, a więc tylko o 4% mniej niż rok wcześniej, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 1 636,77 mln zł wobec 2 028,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów wyniosła 436,12 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)