Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 1 545 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 949 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł odpowiednio: 3 259 mln zł wobec 1 485 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 4 164 mln zł wobec 2 173 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z ubezpieczeń sięgnęły 6 601 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 6 046 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I poł. 2023 r. spółka miała 2 700 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1 833 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z ubezpieczeń w wysokości 13 002 mln zł w porównaniu z 12 045 mln zł rok wcześniej.

"Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w Grupie, tj. PZU SA, sięgnął 2,7 mld zł, czyli był wyższy rok do roku o blisko połowę. Oznacza to, że skorygowany wskaźnik rentowności (aROE) wyniósł 22,2%. Zysk netto całej Grupy PZU, z uwzględnieniem banków Pekao i Alior, w pierwszym półroczu 2023 r. wyniósł 5,8 mld zł, co oznacza wzrost o 81% r/r" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"W drugim kwartale równie skutecznie jak w pierwszych trzech miesiącach tego roku zwiększaliśmy sprzedaż ubezpieczeń, utrzymując jednocześnie bardzo dobrą rentowność działalności podstawowej. W całym półroczu przychody brutto z ubezpieczeń wyniosły 13 mld zł i były o blisko 1 mld zł wyższe w ujęciu rok do roku. Najszybciej, o 10,8% r/r, wzrosły przychody z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce, które osiągnęły wartość 7,7 mld zł. W dużej mierze stało się to za sprawą wzrostu w ubezpieczeniach komunikacyjnych, zwłaszcza w segmencie auto casco o 16,7% r/r. Rosnącej sprzedaży towarzyszyła poprawa rentowności w kluczowych dla nas obszarach. Wskaźnik mieszany w ubezpieczeniach majątkowych w Polsce wyniósł 84,2%, a marża operacyjna w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych na życie 19,6%" - powiedziała prezes Beata Kozłowska-Chyła, cytowana w komunikacie.

Podkreśliła, że Grupa osiągnęła także bardzo dobre rezultaty w działalności inwestycyjnej, bazując na korzystnej strukturze swojego portfela.

"Dzięki wynikom z działalności podstawowej i lokacyjnej oraz - co szczególnie istotne - z działalności bankowej, w pierwszym półroczu 2023 r. wypracowaliśmy zysk netto o blisko połowę wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku oraz bardzo wysoką skorygowaną stopę zwrotu z kapitałów własnych" - zaznaczyła prezes.

Uwagę zwraca także wzrost o 23,8% r/r przychodów z ubezpieczeń w krajach bałtyckich, w których działa Grupa PZU, dodała.

"Poziom stóp procentowych w pierwszym półroczu 2023 r. korzystnie wpłynął na wyniki odsetkowe banków, co bardzo pozytywnie przełożyło się na ich rentowność. W rezultacie kontrybucja banków do wyniku jednostki dominującej w tym okresie wyniosła 918 mln zł, co przekłada się na ponad dwukrotny wzrost r/r. Oznacza to nie tylko większe zyski, ale także większe bezpieczeństwo kapitałowe samych banków, jak i całej Grupy PZU" - dodał członek zarządu i CFO Grupy PZU Tomasz Kulik.

Istotnym wsparciem dla wyniku Grupy PZU po I poł. br. był też wynik na portfelu inwestycyjnym, który wzrósł do 1,2 mld zł, tj. o 25,5% r/r. Wpłynęło na to refinansowanie zapadających transz obligacji skarbowych przy korzystnym poziomie stóp procentowych oraz bardzo dobry wynik na portfelu nieruchomości, wskazano w materiale.

"Liczne ryzyka dla koniunktury gospodarczej, wynikające z wydarzeń w skali globalnej, pozostają aktualne. Dlatego pierwsze półrocze tego roku, które stało pod znakiem pewnej stabilizacji sytuacji makroekonomicznej, potraktowaliśmy jako czas na zwiększenie siły kapitałowej i odporności Grupy PZU. Skoncentrowaliśmy się na dalszym wdrażaniu naszej strategii na lata 2021-2024, zarazem wykorzystując pojawiające się szanse rynkowe po stronie produktowej, technologicznej lub kosztowej. Spożytkowaliśmy ten okres bardzo efektywnie, o czym świadczą wypracowane wyniki. Dzięki temu realizowane przez nas programy strategiczne dają gwarancję, że Grupa PZU utrzyma i umocni w przyszłości pozycję lidera w polskim sektorze finansowym, skutecznie odpowiadając nie tylko na przejściowe wyzwania, ale też na głębsze, długofalowe trendy" - podkreśliła Kozłowska-Chyła.

Przychody z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce wzrosły w I poł. 2023 r. o 10,8% r/r - do 7,7 mld zł. Rentowność w tym dziale ubezpieczeń, wyrażona wskaźnikiem mieszanym COR, ukształtowała się na bardzo korzystnym poziomie 84,2%, podano dalej.

"Głównym komponentem poprawy przychodów w ubezpieczeniach majątkowych były ubezpieczenia komunikacyjne, gdzie wzrost wyniósł 8,5% r/r. Poza mocnym, niemal 17-procentowym wzrostem w segmencie AC, warty podkreślenia jest także wzrost przychodów w segmencie OC o 2,5% r/r, który dotyczył zarówno ubezpieczeń masowych, jak i korporacyjnych. Było to związane m.in. z rosnącą podażą nowych pojazdów i ożywieniem na rynku leasingowym. Od strony operacyjnej, wsparciem dla sprzedaży są nasze coraz efektywniejsze procesy dopasowania cen do ryzyka. Zgodnie z obowiązującym standardem sprawozdawczości finansowej dla ubezpieczeń MSSF 17, należy rozpatrywać te wyniki w perspektywie 12-miesięcznej, co oznacza, że efekt amortyzacji rozpoznawany jako przychody odzwierciedla czas, na jaki zostały zawarte polisy i moment rozpoznania przychodów z punktu widzenia ponoszonych kosztów. Dlatego wzrosty obserwowane w półrocznej perspektywie będą miały również znaczenie dla kolejnych okresów raportowania" - skomentował Kulik.

W I półroczu br. największy polski ubezpieczyciel przygotował atrakcyjne pakiety i intensywnie promował m.in. ubezpieczenie komunikacyjne PZU Auto, ubezpieczenie podróżne PZU Wojażer, a także - w kampanii wspieranej przez ambasadorkę PZU, najlepszą na świecie tenisistkę Igę Świątek - kompleksową ofertę swoich kluczowych produktów majątkowych i życiowych, wskazano też w materiale.

"PZU konsekwentnie buduje też pozycję lidera technologicznego w branży ubezpieczeniowej, regularnie wdrażając nowe rozwiązania własne lub we współpracy ze startupami i sukcesywnie zwiększając wykorzystanie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz robotyzacji procesów w operacjach wewnętrznych i obsługowych. W czerwcu br. w PZU powołano zespół GPT Lab, którego zadaniem jest analiza sposobów bezpiecznego wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji w rodzaju słynnego ChatGPT w biznesie ubezpieczyciela i testowanie bazujących na niej pilotażowych projektów" - napisano w komunikacie.

Przychody z ubezpieczeń na życie na polskim rynku w I poł. 2023 r. wyniosły 4 mld zł (wzrost o 0,4% r/r), zaś uwolnienie marży kontraktowej (CSM) w tym okresie wzrosło o 19,6% - do 709 mln zł, podano też w informacji.

"Zgodnie ze standardem MSSF 17, przychody z ubezpieczeń na życie w danym kwartale są w dużym stopniu pochodną oczekiwań co do wielkości odszkodowań, świadczeń i kosztów. Ze względu na systematycznie malejący wpływ pandemii na śmiertelność, w I poł. br. przewidywana szkodowość była niższa niż w analogicznym okresie roku 2022. Z tego powodu w pierwszym półroczu tego roku wykazane zostały niższe przychody z ubezpieczeń, przy jednocześnie wyższej amortyzacji tej części zysku (CSM), która przenoszona z bilansu generuje wynik" - wskazano w materiale.

Dla porównania, przy zastosowaniu wcześniej obowiązującego standardu MSSF 4 składka przypisana w ubezpieczeniach na życie wzrosłaby w I poł. br. o 9,1% r/r - do 4,5 mld zł, przy wzroście wyniku w tym obszarze o 58,1% r/r, tj. do 881 mln zł, podało PZU.

"Znakomicie do wyników sprzedażowych kontrybuują wprowadzone w sierpniu 2022 r. produkty typu Single Premium Endowment, tj. produkty ze składką jednorazową, których główną cechą jest możliwość osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu przy niskim poziomie ryzyka" - zauważyła prezes PZU Życie Aleksandra Agatowska.

W samym kanale bankowym, od momentu rozpoczęcia sprzedaży, składka z tego produktu przekroczyła 600 mln zł. W II kw. 2023 r. przypis składki z ubezpieczeń indywidulanych w PZU Życie wzrósł o 66% r/r - do 430 mln zł, w tym sama składka z produktów inwestycyjnych jednorazowych zwiększyła się o 162 mln zł.

"Dlatego sukcesywnie prowadzimy działania mające na celu dalsze wykorzystanie tego potencjału, głównie poprzez rozszerzenie kanałów dystrybucji. Dzięki stale modernizowanej i wzbogacanej ofercie pozostajemy liderem ubezpieczeń na życie z ponad 40-procentowym udziałem w rynku" - podkreśliła Agatowska.

W I półroczu 2023 r. wprowadzono do sprzedaży m.in. nowy dodatek dla obecnych i nowych klientów ubezpieczeń indywidualnie kontynuowanych w PZU Życie, zapewniający wypłatę świadczenia za leczenie szpitalne zawału serca, udaru mózgu lub nowotworu złośliwego, które trwało co najmniej 3 dni. Ubezpieczyciel prowadził też szeroką kampanię promującą flagowe produkty, takie jak PZU Gwarantowane Jutro, PZU Wsparcie Najbliższych, PZU Ochrona Każdego Dnia czy PZU na Dobry Początek, wymieniono w materiale.

Przychody Grupy PZU w filarze zdrowie wyniosły w I poł. 2023 r. 760 mln zł, co oznacza wzrost o 26,6 % r/r. Rezultat ten był wynikiem znacznego zwiększenia przychodów generowanych przez placówki z sieci PZU Zdrowie (wzrosły o 21,1% r/r) oraz ubezpieczenia zdrowotne i abonamenty (wzrosły o 31% r/r). Liczba aktywnych umów zdrowotnych w całej Grupie przekroczyła 3,3 mln.

"W filarze inwestycje aktywa klientów zewnętrznych (spoza Grupy PZU) w TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI wzrosły w I poł. 2023 r. o 47,7% r/r - do 45,4 mld zł. Aktywa zarządzane przez samo TFI PZU wzrosły w tym okresie o 83,2% r/r - do 22,8 mld zł. TFI PZU podpisało m.in. umowę na zarządzanie funduszem nieruchomości mieszkaniowych dla Vienna Life TU na Życie, zapoczątkowując rozwój swojej nowej linii biznesowej w obszarze zarządzania aktywami dla klientów instytucjonalnych. Zespół Biura Sektora Nieruchomości TFI PZU zarządza portfelem nowoczesnych nieruchomości magazynowych, biurowych i handlowych o wartości przekraczającej 3,5 mld zł" - czytamy dalej.

Wskaźnik Wypłacalność II dla Grupy PZU na poziomie 226% (na koniec I kw. 2023 r.) przekracza znacznie poziom wskazany w jej strategii, a także średnią dla europejskich ubezpieczycieli, podkreślił też ubezpieczyciel.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 2 687,5 mln zł wobec 540,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów wyniosła 436,12 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)