PZU odnotowało 1 458 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 727 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł odpowiednio: 3 213 mln zł wobec 253 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 4 156 mln zł wobec 443 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z ubezpieczeń sięgnęły 6 915 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 6 298 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 4 158 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 2 560 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z ubezpieczeń w wysokości 19 917 mln zł w porównaniu z 18 343 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł odpowiednio: 9 049 mln zł wobec 3 474 mln zł zysku rok wcześniej.

"Po trzech kwartałach 2023 r. Grupa PZU wypracowała rekordowy w historii zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości prawie 4,2 mld zł. Jest on wyższy rok do roku o 62,4%. Grupa zwiększyła przychody brutto z ubezpieczeń do blisko 20 mld zł, czyli o niemal 1,6 mld zł więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Reklama

Skorygowany wskaźnik rentowności (aROE) po 9 miesiącach br. wyniósł 22% (wzrost o 6,7 pkt proc. r/r), a w samym III kw. 22,5% (wzrost o 8,9 pkt proc. r/r). Jest to poziom znacznie przekraczający cel strategiczny na rok 2024 (aROE 15,5%). Zysk operacyjny całej Grupy PZU, z uwzględnieniem wchodzących w jej skład banków Pekao i Alior, po trzech kwartałach tego roku wyniósł 11,7 mld zł i był wyższy o 135% r/r, podano także.

"Już po 9 miesiącach przekroczyliśmy poziom zysku netto nienotowany wcześniej nawet w ujęciu 12 miesięcy. Dla porównania, w ciągu ostatniej dekady średni roczny zysk netto oscylował w granicach 2,9 mld zł, a w ubiegłym roku wypracowaliśmy zysk w wysokości 3,374 mld zł. Obecne rekordowe wyniki pokazują naszą konsekwencję w dążeniu do zrealizowania celów strategicznych, czyli m.in. osiągnięcia poziomu 28 mld zł przychodów z ubezpieczeń brutto oraz 4,3 mld zł rocznego zysku netto do końca roku 2024. Mimo że od czterech lat działamy w wyjątkowo wymagającym otoczeniu gospodarczym, wykorzystaliśmy szanse rynkowe i zrobiliśmy wiele w obszarze produktowym, operacyjnym i zarządczym, by wykonać strategię i umocnić Grupę PZU na niekwestionowanej pozycji numer jeden. Dziś jesteśmy jeszcze silniejsi kapitałowo, bardziej odporni na zawirowania, zwinniejsi biznesowo i technologicznie i jeszcze skuteczniej budujemy wartość dla klientów i akcjonariuszy" - skomentowała prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła, cytowana w komunikacie.

"Najnowsze wyniki potwierdzają mocny wzrostowy trend, w jakim jesteśmy od początku tego roku. Osiągnęliśmy bardzo wysoką sprawność sprzedażową i operacyjną. Przychody brutto z ubezpieczeń w ujęciu narastającym po trzech kwartałach br. wyniosły niemal 20 mld zł i były o 8,6% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, przy czym w samym III kw. wyniosły ponad 6,9 mld zł, rosnąc o 9,8% r/r. W tym przychody z ubezpieczeń uzyskane za granicą wzrosły w III kw. br. o 15,4% r/r, głównie dzięki zwiększonej sprzedaży na Litwie i Łotwie" - wskazała prezes.

Podkreśliła, że w kluczowych dla Grupy ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych na rynku polskim przychody po 9 miesiącach br. wzrosły o 11,5% r/r, a w samym III kw. - o 12,8% r/r.

"Decydujące było tu utrzymanie sprzedaży w segmencie pozakomunikacyjnym oraz w komunikacyjnym autocasco. Po trzech kwartałach br. dynamika w tych dwóch grupach produktów łącznie wyniosła 15,8% r/r. Co ważne, zrealizowaliśmy ambitne plany sprzedażowe przy zachowaniu wysokiej efektywności kosztowej, czego dowodzi ponadprzeciętna rentowność flagowych dla Grupy PZU ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych na życie" - dodała Kozłowska-Chyła.

Zysk wypracowany na portfelu inwestycyjnym (głównym, bez działalności bankowej), który przekroczył 1,9 mld zł, rosnąc o 25,8% r/r. Wpłynęło na to refinansowanie zapadających transz obligacji skarbowych przy korzystnym poziomie stóp procentowych, wzrost wyniku na instrumentach kapitałowych, a także dobre rezultaty na portfelu nieruchomości. W samym III kw. br. wynik na portfelu głównym wzrósł o 26,2% r/r do 737 mln zł.

"Znaleźliśmy się w optymalnym miejscu pod względem relacji między apetytem na ryzyko a osiąganą rentownością. W obecnym otoczeniu makro pozostajemy beneficjentem wysokich rentowności obligacji, które zapewniają ponad 500 mln zł zysku z odsetek w skali kwartału. Jednocześnie utrzymujemy dywersyfikację w innych klasach aktywów, które mogą generować ponadprzeciętne stopy zwrotu" - wyjaśnił członek zarządu i CFO Grupy PZU Tomasz Kulik.

Kolejnym znaczącym komponentem wyniku Grupy PZU była kontrybucja banków.

"Z uwagi na wysoki poziom bazowy, nawet głęboka obniżka stóp procentowych we wrześniu nie wpłynęła znacząco na zyskowność bankowej części konglomeratu finansowego PZU. Dlatego w III kw. br. utrzymywały się bardzo dobre warunki dla działalności bankowej, które przekładały się na wyniki Pekao i Aliora. Oba banki dołożyły do wyniku jednostki dominującej po trzech kwartałach br. 1,4 mld zł, tj. ponad pięciokrotnie więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Kontrybucja banków w samym III kw. wyniosła 523 mln zł" - dodał CFO Grupy.

"Pomimo możliwych dalszych obniżek stóp oraz wpływu potencjalnych nowych regulacji w sektorze, solidna pozycja kapitałowa Pekao i Aliora oraz ich profil ryzyka sprawiają, że spodziewamy się, iż w perspektywie średnioterminowej oba banki będą wciąż beneficjentami sytuacji na rynku i będą generowały solidny wynik dla akcjonariuszy PZU SA" - podkreślił Kulik.

Przychody PZU z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce wzrosły po trzech kwartałach tego roku o 11,5% r/r do 11,9 mld zł. W samym III kw. wyniosły ponad 4,2 mld zł, czyli zwiększyły się o 12,8%, przy czym w przypadku segmentu korporacyjnego wzrost wyniósł 21,6% r/r. Rentowność w tym dziale ubezpieczeń, wyrażona wskaźnikiem mieszanym COR, ukształtowała się po trzech kwartałach br. na bardzo korzystnym poziomie 84,8% (w samym III kw. 85,9%), podał też ubezpieczyciel.

"Rozwijamy sprzedaż produktów innych niż komunikacyjne, czyli np. ubezpieczeń masowych i korporacyjnych od ognia i innych szkód rzeczowych, NNW czy pozostałych masowych, jak ubezpieczenia podróżne, domów i mieszkań, rolne. Po trzecim kwartale 2023 r. przychody w grupie ubezpieczeń majątkowych pozakomunikacyjnych przekroczyły 5,1 mld zł, co daje roczną dynamikę na poziomie 15,4%. W samym III kw. ich sprzedaż wzrosła o 17,9% r/r. Wynik na produktach pozakomunikacyjnych po trzech kwartałach br. przekroczył 1 mld zł i stanowił już 46,3% wyniku całego działu ubezpieczeń majątkowych, co oznacza wzrost udziału o 4 pkt proc. r/r. Biorąc pod uwagę pozycję rynkową i skalę działania PZU, zwiększanie sprzedaży w segmencie pozakomunikacyjnym będzie podtrzymywało ten trend. Tym bardziej, że ubezpieczenia tego rodzaju są w znacznie mniejszym stopniu produktami cyklicznymi niż ubezpieczenia komunikacyjne" - wskazał Kulik.

Wzrost przychodów w segmencie komunikacyjnym był widoczny głównie dzięki dynamice w produktach AC. W III kw. 2023 r. wyniosła ona 16,1% r/r, na co wpłynęła zarówno większa liczba polis - wynikająca z lepszej dostępności samochodów, wzrostu importu i ożywienia na rynku leasingu - jak i wyższa wartość ubezpieczanych pojazdów. Natomiast w OC komunikacyjnym trzeci kwartał br. był kolejnym, w którym ceny pozostawały na niskim poziomie, głównie dzięki wciąż niższej w stosunku do lat sprzed pandemii częstości szkód, wyjaśniono w materiale.

Przychody z ubezpieczeń na życie w Polsce narastająco po trzech kwartałach br. wyniosły blisko 6 mld zł, co oznacza wzrost o 1% r/r. W samym III kw. zwiększyły się o 2,2% r/r – do 2 mld zł. Rentowność w tym dziale po 9 miesiącach br. wzrosła do 23,3%, tj. o 3,3 pkt proc.

"Prowadzimy bardzo intensywne działania promujące bezpieczeństwo zdrowotne i finansowe, zachęcając Polaków do zadbania o siebie i bliskich. W samym III kw. br. zwiększyliśmy przychody z ubezpieczeń indywidualnych ochronnych o 17,5% r/r - do 161 mln zł, głównie dzięki wysokiej sprzedaży ubezpieczeń ochronnych z udziałem w zysku PZU Gwarantowane Jutro. Nadal dużą popularnością wśród klientów cieszyły się również indywidualne ubezpieczenia na życie i dożycie z gwarantowaną stopą zwrotu i jednorazową składką - Single Premium Endowment, dostępne w naszych oddziałach oraz we współpracy z Bankiem Pekao, Alior Bankiem i VeloBankiem. Po 9 miesiącach br. przypis składki z produktów SPE sięgnął blisko 342 mln zł" - powiedziała prezes PZU Życie Aleksandra Agatowska.

Przychody w najważniejszym dla PZU Życie segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych w III kw. br. zwiększyły się do blisko 1,83 mld zł (wzrost o 0,9% r/r), a marża operacyjna wyniosła 25,8%, co oznacza powrót do poziomów sprzed pandemii. Ważnym elementem utrzymania atrakcyjności oferty grupowej są dodatki zdrowotne, zapewniające m.in. dostęp do lekarzy specjalistów, rehabilitacji ambulatoryjnej, wybranych badań i zabiegów, podkreślono także.

"Liczba wszystkich umów zdrowotnych w Grupie PZU na koniec III kw. tego roku przekroczyła 3,4 mln (wzrost o 7,7% r/r). Przychody całego filaru zdrowie po 9 miesiącach 2023 r. wyniosły blisko 1,2 mld zł i były wyższe o 24,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W samym III kw. br. przychody w filarze zdrowie sięgnęły 406 mln zł, co oznacza dynamikę na poziomie 20,9% r/r - złożył się na to wzrost przychodów generowanych przez placówki w sieci PZU Zdrowie (o 22,8% r/r) oraz przychodów z ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów (o 19,5% r/r)" - czytamy dalej w komunikacie.

W filarze inwestycje aktywa klientów zewnętrznych (spoza Grupy PZU) w TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI wzrosły po trzech kwartałach 2023 r. o 56% r/r do 48 mld zł. Aktywa zarządzane przez samo TFI PZU wzrosły w tym okresie o 92% r/r do 24 mld zł. TFI PZU pozostaje jednym z liderów rynku pod względem sprzedaży netto funduszy, która po 9 miesiącach br. wyniosła 2,24 mld zł, a także mocnym wiceliderem rynku pracowniczych planów kapitałowych (PPK), zarządzającym aktywami o wartości 3,8 mld zł (blisko 21-procentowy udział w rynku PPK pod tym względem).

"Wskaźnik Wypłacalność II dla Grupy PZU na poziomie 227% przekracza znacznie cel wyznaczony w strategii, a także średnią dla europejskich ubezpieczycieli. W ratingu S&P PZU utrzymuje ocenę A- z perspektywą stabilną - jedną z najwyższych w polskim sektorze finansowym. Mocna pozycja kapitałowa pozwala Grupie PZU na kontynuowanie realizacji atrakcyjnej polityki dywidendowej. 28 września br. PZU wypłacił ponad 2 mld zł akcjonariuszom - po 2,4 zł na akcję. Od 2020 r. do dziś spółka wypłaciła z tytułu dywidendy łącznie ponad 6,7 mld zł. W ciągu ostatnich czterech lat wartość giełdowa PZU wzrosła o ponad połowę, do 40,5 mld zł, a jego akcje są notowane na historycznie wysokim poziomie" - podsumowano w informacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 3 588,59 mln zł wobec 782,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów wyniosła 436,12 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)