Zwyczajne walne zgromadzenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) podjęło uchwałę ws. podziału zysku netto za rok 2022, powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok 2021, w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy 2 072 455 200 zł, tj. 2,4 zł na jedną akcję.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 863 523 000. Dzień dywidendy został ustalony na 7 września, a termin wypłaty dywidendy na 28 września 2023 roku.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów wyniosła 436,12 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)