GTC odnotowało 23,41 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 41,65 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 119,2 mln euro wobec 127,6 mln euro zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 101 mln euro wobec 113 mln euro zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Marża brutto z działalności operacyjnej: 119 mln euro w 2022 r. w porównaniu do 128 mln euro w 2021 r. Do czego przyczyniły się przede wszystkim wzrost kosztów z tytułu usług (w związku z inflacją), spadek średniego wskaźnika wynajęcia w Polsce i Rumunii oraz utrata przychodów z wynajmu i usług po sprzedaży serbskiego portfela biurowego" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Reklama

"Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 101 mln euro (113 mln euro w 2021 r.), a zysk netto [ogółem] wyniósł 25 mln euro 2022 r. (43 mln euro w 2021 r.). Przyczyniły się do tego głównie rozpoznanie mniejszego zysku z działalności operacyjnej, wyższa strata z tytułu aktualizacji wartość aktywów i wyższe straty z tytułu różnic kursowych, co zostało częściowo skompensowane niższymi kosztami finansowymi" - czytamy dalej.

Skonsolidowane przychody z wynajmu sięgnęły 123,56 mln euro w 2022 r. wobec 130,29 mln euro rok wcześniej. Przychody z tytułu usług obsługi nieruchomości wyniosły 43,01 mln euro wobec 41,66 mln euro rok wcześniej.

"Przychody z wynajmu i usług: 167 mln euro w 2022 r. w porównaniu do 172 mln euro w 2021 r. Grupa odnotowała spadek przychodów z wynajmu (w kwocie 25 mln euro) w wyniku sprzedaży serbskiego portfela biurowego w I kw. 2022 r. i biurowca Cascade w III kw. 2022 r. Odnotowano także spadek średniego wskaźnika wynajęcia w portfelu nieruchomości biurowych w Polsce i Rumunii, co miało negatywny wpływ na przychody. Spadek został częściowo skompensowany wzrostem przychodów z wynajmu w związku z nabyciem nieruchomości generujących przychody i ukończeniem projektów Pillar w Budapeszcie i GTC X w Belgradzie (15 mln euro), a także wzrostem przychodów z wynajmu w portfelu nieruchomości handlowych (11 mln euro) na skutek zakończenia związanych z COVID-19 obniżek i innych działań podjętych w ramach pomocy na rzecz najemców z branży handlowej. Grupa odnotowała również wzrost średniej stawki czynszu po indeksacji o inflacje (wskaźnik CPI dla Europy)" - wyjaśniono.

FFO to 68 mln euro w 2022 r. (74 mln euro w 2021 r.), przy FFO na akcję w wysokości 0,12 euro.

EPRA NTA wyniosła 1 273 mln euro na dzień 31 grudnia 2022 r. (1 272 mln euro na dzień 31 grudnia 2021 r.). EPRA NTA na akcję wyniosła 2,22 euro (10,40 zł).

Wskaźnik LTV netto wyniósł 44,5% (42,0% na dzień 31 grudnia 2021 r.), podano także.

Wskaźnik wynajęcia był na poziomie 88% na dzień 31 grudnia 2022 r. (90% na dzień 31 grudnia 2021 r.).

GAV sięgnęła 2 288 mln euro na dzień 31 grudnia 2022 r. (w porównaniu z 2 507 mln euro na dzień 31 grudnia 2021 r.) głównie w związku ze sprzedażą portfela nieruchomości biurowych w Serbii (267 mln euro), sprzedażą biurowców Cascade Office Building, Matrix A i B (61 mln euro), sprzedażą gruntów w Polsce (9 mln euro) i dokonaniem aktualizacji do wartości aktywów (strata 27 mln euro). Spadek został częściowo skompensowany inwestycjami głównie w nieruchomości w budowie (92 mln euro) oraz w nabycie nowych gruntów w Serbii i nieruchomości na Węgrzech (59 mln euro), wskazano.

"W związku ze zmianami na rynku nieruchomości biurowych przyspieszonymi wybuchem epidemii Covid-19 i wprowadzeniem modelu pracy w trybie hybrydowym, rok 2022 upłynął pod znakiem rozszerzania naszej strategii na nowe segmenty rynku i nowe obszary geograficzne. GTC zainwestowało w centrum technologiczne, co zapewnia dywersyfikację naszego biznesu i daje znakomite możliwości do tworzenia wartości. Będziemy poszukiwać okazji na szeroko pojętym rynku nieruchomości w celu dalszej dywersyfikacji źródeł przychodów i wzmocnienia pozycji naszej firmy. Rok 2022 zakończyliśmy przemodelowaniem portfela pod kątem ekspozycji na kraje o wyższym ratingu, potwierdzonym ratingiem inwestycyjnym i silną pozycją gotówkową. Jesteśmy dobrze przygotowani na nadchodzące lata, zarówno w zakresie utrzymania naszego obecnego portfela nieruchomości, jak i dalszego rozwoju naszej działalności" - skomentował prezes Zoltán Fekete, cytowany w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 23,34 mln euro wobec 41,65 mln euro zysku rok wcześniej.

Grupa GTC jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości, koncentrującym się na Polsce i stolicach krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)